BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sirojć Zdzisław (Warsaw Management University, Poland)
Title
Wybrane aspekty badania życia studentów polskich i rosyjskich /edukacja, czas wolny, perspektywy zatrudnienia/
Selected Aspects of Students Life Study Polish and Russian /Education, Leisure, Employment Prospects/
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 11 (2), s. 229-240, bibliogr. 2 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Studenci, Edukacja, Czas wolny, Styl życia, Turystyka, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Badania socjologiczne, Badania ankietowe
Students, Education, Leisure time, Lifestyle, Tourism, University graduate employment, Sociological research, Questionnaire survey
Note
summ.
Country
Rosja, Polska
Russia, Poland
Abstract
Artykuł powstał w oparciu o fragment badania Studenci polscy i rosyjscy o sobie i swoim życiu [Łyszkowska i in., 2014]. Zostało ono przeprowadzone w 2013 roku w dwóch uczelniach: prywatnej polskiej /Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej - Curie/ i państwowej rosyjskiej /Krasnodarski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki/. Badaczy z obu krajów interesowały opinie studentów na temat ważnych dla nich zagadnień z życia codziennego, w tym poglądy na edukację, spędzanie czasu wolnego i przyszłą pracę zawodową (ze strony polskiej w skład zespołu badawczego wchodzili: Hanna Górska - Warsewicz, Edyta Łyszkowska, Agnieszka Serafin, Jerzy Chorążuk, Maciej Dębski, Krzysztof Kandefer i Zdzisław Sirojć. Kierownikiem projektu badawczego była Edyta Łyszkowska, a nadzór metodologiczny sprawował Jerzy Chorążuk. Ze strony rosyjskiej projektem kierowała Jelena J. Galimowa).(fragment tekstu)

The article is devoted to selected aspects of students life Polish and Russian. Students relate to education, leisure and employment prospects in their chosen profession in the future. The study showed that students of two universities working together, which differs very much (the capital city and the peripheral, part-time studies and full-time, private university and state), in most cases responded similarly and likewise presented their problems. This demonstrates the similarity of the problems that bother modern youth. In particular, this applies to societies undergoing transformation.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chorążuk, J. 2013. Struktura badanej populacji, Warszawa.
  2. Łyszkowska, E. i in. 2014. Studenci polscy i rosyjscy o sobie i swoim życiu, Warszawa, maszynopis.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu