BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miszczak Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Polska a Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
Poland vs. the EU Common Security and Defence Policy
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2014, nr 3 (46), s. 200-223, bibliogr. s. 220-221
Keyword
Polska w UE, Polityka bezpieczeństwa, Polityka obronna, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
Poland in EU, Security policy, Defence policy, Common Security and Defence Policy
Note
streszcz., summ., rez.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł zajmuje się szeroko pojętą problematyką tworzenia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej oraz roli Polski w obszarze polityki rozszerzonego bezpieczeństwa tej organizacji. Po uzyskaniu pełnej suwerenności w wyniku rozpadu bipolarnego systemu konfrontacji Wschód-Zachód, Polska dążyła w nowej konstelacji geopolitycznej na kontynencie europejskim do uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla własnego bytu państwowego ze strony formalnie zinstytucjonalizowanych struktur bezpieczeństwa świata zachodniego. Ukoronowaniem tego procesu było włączenie kraju do obszaru bezpieczeństwa euroatlantyckiego, jakim jest Pakt Północnoatlantycki (1999 r.), i integracja z Unią Europejską (2004 r.). Od tego momentu dla Polski otworzyła się szansa bezpośredniego i aktywnego wpływu na kształtowanie unijnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i tożsamości obronnej. Proces ten był dla najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie trudny do zrealizowania ze względu na próby kontrolowania polityki zagranicznej nowych członków NATO i UE przez największe państwa unijne: Niemcy i Francję. Sytuacja uległa zmianie wtedy, gdy Polska jasno opowiedziała się za wspieraniem europejskich struktur bezpieczeństwa. Od okresu polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku. Polska konsekwentnie wspiera wzmocnienie współpracy państw partnerskich w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej z zamiarem osiągnięcia przez tę organizację statusu czołowego gracza polityki międzynarodowej w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of developing Common Security and Defence Policy of the European Union in its broad sense and the role of Poland in the area of this organisation's extended security. Having regained full sovereignty as a result of the collapse of the bipolar confrontational East-West system, in the new geopolitical constellation on the European continent, Poland strove to obtain guarantees of national security from the formally institutionalised Western world security structures. The accession of Poland to the Euro-Atlantic security area, i.e. NATO (1999), and the European Union (2004) was the crowning achievement of the process. Since then, Poland has had an opportunity to directly and actively influence the EU foreign policy, security and defensive identity. For the closest ally of the United States in Europe, the process was very difficult to implement because the biggest EU states, Germany and France, wanted to control foreign policy of the new NATO and EU member states. The situation changed when Poland declared clearly that it was all for supporting the European security structures. Since the Polish Presidency of the Council of the European Union in the second half of 2011, Poland has consistently supported the strengthening of cooperation between member states within the Common Security and Defence Policy of the European Union with an aim of making this organisation gain a status of the key player in the international politics in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartoszewski W., Wspólna europejska odpowiedzialność. Wybrane przemówienia i wywiady, styczeń-lipiec 2001 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2001.
 2. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013.
 3. Ciupiński A., Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza, Rozwój, Funkcjonowanie, Warszawa 2013.
 4. Deklaracja Francusko Polskiego Szczytu w sprawie Bezpieczeństwa i Obrony, http://wyborcza.pl/1,76842,7226679,Deklaracja_Francusko_Polskiego_Szczy- tu_w_sprawie_Bezpieczenstwa.html
 5. Dembiński M., Ein Sturm im Wasserglas? Deutsche Außenpolitik im Zeichen transatlantischen und europäischen Verwerfungen, "HSFK-Report", nr 12/2003.
 6. Diedrichs U., The Provision on ESDP in the Constitutional Treaty: Revolution, "CFSP Forum", nr 1/2003.
 7. Gemeinsame deutsch-französische Vorschläge für den Europäischen Konvent zum Bereich Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Beitrag von Dominique de Villepin und Joschka Fischer, Mitglieder des Konvents. Europäischer Konvent, CONV 422/02, Brüssel 22 listopada 2002 r.
 8. Gemeinsame Erklärung Deutschlands, Frankreichs, Luxemburgs und Belgien zur Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Brüssel 29 April 2003. http://www.auswaertiges-amt.../ausgabe archiv
 9. Hill Ch., The Capability-Expectation Gap, or Conceptualizing Europe's International Role, "Journal of Common Marker Studies", 31, 1/1993.
 10. Hough P., Understanding Global Security, New York 2008.
 11. ISIS, European Security Review, June 2012.
 12. Konarzewska A., Grupy Bojowe UE. Zaczątek Euroarmii? Raport. www.bbn. gov.pl/download/1/934/rap9_grupu bojowe_ue.pdf
 13. Konkluzje szczytu Rada Europejska 19-20 grudnia 2013 r, Rada Europejska, Bruksela 20 grudnia 2013 r. EUCO 217/13, CO EUR 15, Concl 18.
 14. Longhurst K., Zaborowski M., The New Atlanticist, The New Poland's Security Policy Priorities, London 2007.
 15. Major C., Ein zivil-militärisches Hauptquartier für die EU. Die Initiative des Weimarer Dreiecks bleibt die laufende Debatte, "SWP-Aktuell 74", Oktober 2010.
 16. Miszczak K., Polityka Obronna Europy w świetle konstytucji UE, "Nowe Sprawy Polityczne", 2004, nr 29.
 17. Miszczak K., Europejska polityka bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2004.
 18. Miszczak K., Polens Aussenpolitik als Kunst der Balance, "Neue Züricher Zeitung" z 4 września 2004 r.
 19. Miszczak K., Polens Mitgliedschaft in der NATO und die Europäische Sicherhe-its- und Verteidigungspolitik-ESVI, "Eurojournal", nr 3-4/2006.
 20. Miszczak K., Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, [w:] J. Barcz (red.), Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 21. Miszczak K., Polityka Zagraniczna, Bezpieczeństwa i Obrony Koalicji Rządowej SPD-Sojusz 90/Zieloni w okresie 1998-2005, Warszawa 2012.
 22. Miszczak K., Nowa polityka bezpieczeństwa i obrony Niemiec, "Sprawy Międzynarodowe", nr 2/2014, PISM.
 23. Raport Sekretarza Generalnego/Wysokiego przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w sprawie implementacji ESB, www.msz.pl/ plpolityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/
 24. The Battle Groups: catalyst for a European Defence Policy" http:www.europarl. europa.eu/meetdoecs/2004_2009/documents/studybattlegrouppe381401_ studybattlegrouppe381401_en.pdf
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu