BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głuszczuk Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw według zasad Podręcznika Oslo i praktyki GUS
Financing Innovative Activities of Enterprises According to the Principles of The Oslo Manual and CSO (GUS) Practices
Source
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 3, s. 19-35, tab., bibliogr. s. 34
Keyword
Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Finansowanie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Informacja statystyczna
Development projects financing, Financing enterprises, Enterprise innovation, Statistical information
Note
summ., rez.
Abstract
Identyfikacja źródeł i barier pokrywania kosztów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw ma istotne znaczenie, choćby ze względu na prawidłowe kształtowanie polityki innowacyjnej. Właściwe zbieranie i klasyfikowanie informacji w tym zakresie tworzy podstawę do diagnozy działań finansujących, zachodzących w ramach procesów innowacyjnych. Jej wyniki dostarczają wiedzy na temat sposobów pokrywania kosztów nowych lub istotnie ulepszonych produktów, procesów, metod marketingu i organizacji firm, a także odsłaniają nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem finansowego wsparcia innowatorów (np. luka finansowa czy kapitałowa). Dane te są niezbędne, ale muszą być odpowiednio badane, publikowane i analizowane. Ramy takiej statystyki przedstawia trzecia edycja Oslo Manual (Oslo..., 2005) (dalej Podręcznik Oslo), ale zestawia on szereg zaleceń ogólnych, wartych rozwinięcia i poddania pod dyskusję. Za cel tych rozważań przyjęto ocenę zasad gromadzenia i interpretacji danych dotyczących źródeł i barier finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw według propozycji Podręcznika Oslo oraz badań statystycznych GUS. Ponadto założono, że krytyczne spostrzeżenia w tym względzie mogą stanowić przesłankę do zarekomendowania modyfikacji tych rozwiązań. (fragment tekstu)

Principles concerning the collection and interpretation of data on the sources and barriers of financing the enterprise innovative activities determines the Oslo Manual, but its recommendations do not seem to coincide with the needs of users of statistical information. The unclosed classification and obstacles to funding innovative activity, that adversely affects the image of Polish official statistics, document these disparities. An example is a report on innovation in the industry (PNT-02) and the service sector (PNT-02/u). Attention was also paid to the inaccuracies found in the Oslo Manual regarding the classification and definition rules. Noticed irregularities were prerequisite to recommend other solutions, especially in the systematics of funding sources and barriers of innovation processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bance A. (2004), Why and How to Invest in Private Equity, European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA), http://mertens.com.ua/pevc/how%20to%20invest.pdf
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach... (z lat 2008, 2010-2012), GUS i US w Szczecinie
 3. Formularze sprawozdawcze na rok 2011 (2012), GUS, http://form.stat.gov.pl/formularze/ /2011/index.htm
 4. Głodek P. (2008), Venture capital (kapitał ryzyka), [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. Matusiak K., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 5. Gostomski E. (2008), Ogólne zagadnienia finansowania przedsiębiorstw, [w:] Finansowanie działalności gospodarczej, red. Bednarz J., Gostomski E., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 6. Grzywacz J. (2008), Kapitał w  przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH
 7. Janasz K. (2005), Kapitał prywatny w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w procesie transformacji, [w:] Innowacje w działalności przedsiębiorstw w  integracji z Unią Europejską, red. Janasz W., Difin, Warszawa
 8. Łuczka T. (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań
 9. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (2005), OECD/^/European Communities, 3rd Edition
 10. Panfil M. (2005), Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa
 11. PNT-02 - Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata... (z lat 2007-2012), GUS
 12. PNT-02/u - Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata... (z lat 2007-2012), GUS
 13. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, wydanie trzecie
 14. Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (2010), Dz. U. 2010 Nr 239,^poz. 1594 (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.)
 15. Sobańska K., Sieradzan P. (2004), Inwestycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu