BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Namyślak Beata (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Zastosowanie metody wzorca rozwoju Hellwiga do badania sektora kultury w miastach wojewódzkich
The Use of the Standard Development Hellwig Method to Study the Cultural Sector in the Voivodship Cities
Source
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 3, s. 36-51, tab., bibliogr. s. 49-50
Keyword
Kultura, Polityka kulturalna, Rozwój kultury, Wzorzec rozwoju Hellwiga
Culture, Cultural policy, Cultural development, Hellwig's development model
Note
summ., rez.
Abstract
Jak zaznaczono wcześniej, wśród różnych form działalności twórczej szczególną rolę odgrywa sektor kultury. Obecnie szereg inwestycji związanych z rozwojem kultury realizowanych jest w największych miastach Polski. Autorka postanowiła zatem poddać szczegółowej analizie potencjał dotyczący kultury 18 miast - pełniących funkcję stolicy województwa oraz dodatkowo Gorzowa Wielkopolskiego i Torunia. Celem pracy jest obliczenie wskaźnika syntetycznego na podstawie zebranych cech, który posłuży do ustalenia rankingu. W obliczeniach wykorzystano jedną z metod taksonomii numerycznej, tj. metodę wzorca rozwoju Hellwiga. Dane statystyczne wykorzystane w analizie pochodzą z Banku Danych Lokalnych dla 2012 r. (Bank..., 2014) i dla porównania wzięto pod uwagę 2010 r. (fragment tekstu)

The aim of the study is to draw up a ranking of 18 cities on the basis of characteristics related to resources and activities in the field of culture. Calculations were performed for 16 provincial (voivodship) cities and Toruń and Gorzów Wielkopolski. In this calculation method was used Hellwig development pattern. The article consists of two parts: theoretical and empirical. Theoretical part is devoted to the growing role of the cultural sector in the modern economy. The fields included in the cultural sector as well as problems with the financing of culture in the national economy are described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych (2014), GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (25.02.2014)
 2. Blaug M. (2001), Where Are We Now on Cultural Economics?, "Journal of Economic Surveys", Vol. 15/2
 3. Bodo C. (2011), Kto się boi wydatków na kulturę?, [w:] Jung B. (red.), Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa
 4. Chojnicki Z., Czyż T. (2003), Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne, "Przegląd Geograficzny", Vol. 75/1
 5. Economy of culture in Europe (2006), www.keanet.eu/en/ecoculturepage.html; data dostępu: 2012-02-23
 6. Gierat-Bieroń B., Kowalski K. (red.) (2005), Europejskie modele polityki kulturalnej, Uniwersytet Jagielloński
 7. Głowacki J., Hausner J., Jakóbik K., Markiel K., Mituś A., Żabiński M. (2008), Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
 8. Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 9. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr  15/4
 10. Ilnicki D. (2002), Próba określenia zmienności czasowej zjawisk przestrzennych metodami wzorcowymi - przykład metody Hellwiga, [w:] Rogacki H. (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 11. Ilczuk D. (2012), Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 12. Ilczuk D., Misiąg W. (2003), Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk
 13. Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 14. Krupowicz J. (2007), Potencjał społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska - zróżnicowanie, [w:] Maik K. (red.), Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny, Politechnika Opolska, Samorząd Województwa Opolskiego, PAN, Opole
 15. Krzysztofek K. (2002), Przemysły kultury a globalizacja - wnioski dla Polski, [w:] Szomburg J. (red.), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa
 16. Murzyn M. A. (2006), Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
 17. Namyślak B. (2013), Działalności twórcze a rozwój miast, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego", nr 30
 18. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w  klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
 19. Pawlik A. (2011), Zróżnicowanie rozwoju społeczno- gospodarczego województwa świętokrzyskiego, "Wiadomości Statystyczne", nr 11
 20. Smoleń M. (2003), Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 21. Sobala-Gwosdz A. (2004), Zmiany poziomu życia i  rozwoju gospodarczego w miastach województwa podkarpackiego po 1990 roku, [w:] Słodczyk J., Rajchel D. (red.), Przemiany demograficzne i jakości życia ludności miast. Miasta w okresie przemian, Opole
 22. Strahl D. (red.) (1998), Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 23. Stryjakiewicz T., Stachowiak K. (2010), Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym, Tom 1: Uwarunkowania, poziom i  dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 24. Towse R. (2011), Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
 25. UNESCO. Framework for Cultural Statistics (2009), http://unesdoc.unesco.org/images/0018/ /001840/184082e.pdf; data dostępu: 2011-09-22
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu