BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczkowska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Definiowanie kapitału społecznego i jego pomiar
Definition of Social Capital and its Measurement
Source
Społeczeństwo i Ekonomia, 2014, nr 2 (2), s. 135-146, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Society and Economics
Keyword
Kapitał społeczny, Bezrobocie
Social capital, Unemployment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto rozważania nad kapitałem społecznym. W pierwszej części omówiono główne nurty definicyjne oraz kierunki badawcze kapitału społecznego. Druga część to próba oceny kapitału społecznego osób bezrobotnych zamieszkałych w województwie mazowieckim. Podstawę do przeprowadzonej analizy stanowiły dane pierwotne zebrane wśród bezrobotnych z województwa mazowieckiego metodą wywiadu standaryzowanego. Metody analizy danych uwarunkowane były zastosowanymi w badaniach skalami pomiarowymi cech. Wielowymiarową analizę przeprowadzono w oparciu o analizę wariancji ANOWA. Metodą zastosowaną do zgromadzenia danych niezbędnych do przedstawiania teoretycznych aspektów kapitału społecznego były studia literatury przedmiotu. Uzyskane w pracy wyniki potwierdziły, w ujęciu mikro, niski stopień kapitału społecznego wśród osób bezrobotnych zamieszkałych na Mazowszu. Najniższym kapitałem społecznym charakteryzowały się osoby długotrwale bezrobotne.(abstrakt oryginalny)

The paper discusseds social capital. In the first part the main definitional currents and research directions of this phenomenon are presented. The second part includes an attempt to assess the social capital of the unemployedresiding in the Mazowieckie Voivodeship. The basis for the analysis were primary data collected by the standardized interview among the unemployed in the Mazowieckie Voivodeship. Data analysis methods were conditioned by traits measurement scales. The multivariate analysis was performed using the analysis of variance (ANOVA). The method used to collect the data necessary to present the theoretical aspects of social capital consisted of research literature studies. The obtained results confirmed, in micro perspective low social capital of the unemployedfrom the Mazowieckie Voivodeship. The long-term unemployed showed a negative evaluation in all categories.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becker G.S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, Columbia University Press, New York 1975.
 2. Bourdieu P., The forms of capital, [w:] J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York 1986, s. 241-258.
 3. Coleman J.S., Foundations of Social Theory, Cambridge, Mass. 1990.
 4. Dasgupta P., The Economics of Social Capital, Working Paper, University of Cambridge, Cambridge 2005.
 5. Dyduch W., Szczepankiewicz M., Szczepankiewicz E., Kapitał społeczny podstawą zdobywania przewagi konkurencyjnej w Nowej Ekonomii, [w:] M. Moszkowicz (red.), Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, Politechnika Wrocławska, Polanica Zdrój 2001, s. 193-202.
 6. Fukuyama F., Kapitał społeczny, [w:] L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 7. Giza-Poleszczuk A., Rychard A., Marody M., Od mikrostrategii do makrosystemu: założenia teoretyczne i problem badawczy, [w:] A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard (red.), Strategie i system, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 8. Gradowski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2006.
 9. Kostro K., Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, ,,Gospodarka Narodowa" 2005, nr 7-8.
 10. Łopaciuk-Gonarczyk B., Mierzenie kapitału społecznego, ,,Gospodarka Narodowa" 2012, nr 1-2.
 11. Putnam R., Leonardi R., Nanetti R., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków- Warszawa 1995.
 12. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
2353-8937
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sie.2014.2.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu