BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golasa Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Harmonizacja polityki podatkowej w Unii Europejskiej na przykładzie podatku od wartości dodanej
Tax Policy Harmonization within European Union Based on the Example of the Value Added Tax
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 163-171, tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
System podatkowy, Stawki podatkowe, Podatek od wartości dodanej (VAT), Polityka podatkowa
Tax system, Tax rates, Value Added Tax (VAT), Tax policy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej była procesem niezwykle skomplikowanym. W artykule zaprezentowano jego najważniejsze etapy oraz stan obecny. W części dotyczącej Polski przedstawiono krótka historię podatku od towarów i usług oraz jego znaczenie dla budżety kraju. W podsumowaniu pokazano perspektywy dalszej harmonizacji VAT (przejście do zasady kraju pochodzenia) oraz przeszkody jakie stoją przed tymi działaniami. (abstrakt oryginalny)

Harmonization of VAT in the European Union has occurred as a very complicated process. The article shows its the most important stages and current state. Part referring to Poland presents a short history of VAT and its importance for polish budget. Conclusions include perspectives of further harmonization (the origin principle) and arised problems and barriers in this procedure. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Red. Barcz, (red) J., Prawo Unii Europejskiej, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006
 2. Borowiec J., Wilk K., Integracja Europejska, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2005
 3. Commission of the European Communities, The Overall Challenge, SEC (88)524 final
 4. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stawek VAT innych niż podstawowe, Bruksela 5.07.2007
 5. Komisja Europejska, Wniosek, Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej, Bruksela 7.07.2008
 6. Brzeziński B., Głuchowki J., Kosikowski C., Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, Wyd. PWE, Warszawa 1998
 7. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004
 8. Red. Kenig-Witkowska M., Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007
 9. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007
 10. Oręziak L., Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej, Implikacje dla Polski, Wyd. WSHiP, Warszawa 2007
 11. Owsiak S., Finanse publiczne, teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa 2005
 12. Pomorska A. Szołno-Koguc J. Wojtowicz K. "Proces dostosowania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej" wyd. UMCS, Lublin 2003
 13. Wach K, Systemy podatkowe krajów UE, wyd. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006
 14. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą z 25.03. 1957 roku
 15. Jednolity Akt Europejski z 17.02.1986 roku
 16. Szósta dyrektywa Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 77/388/EWG
 17. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28 11.2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DZ. Urz. UE L Nr 347)
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu