BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wojciechowska-Lipka Ewa (Agrobroker Ubezpieczeniowy)
Title
Wspólna Polityka Rolna a ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie polskim
Common Agriculture Policy and Insurance in Polish Agriculture
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 213-223, tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Ubezpieczenia obowiązkowe, Wspólna Polityka Rolna, Ubezpieczenia rolnicze, Ubezpieczenia gospodarcze
Compulsory insurance, Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture insurance, Economical insurance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie ewolucji ubezpieczeń w rolnictwie w Polsce oraz omówienie aktualnego systemu ubezpieczeń obowiązkowych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowych ubezpieczeń upraw. W artykule przedstawiono podstawy prawne, najważniejsze uwarunkowania budżetowe oraz zakres korzystania z ubezpieczeń upraw. Zwrócono także uwagę, iż na popyt na ubezpieczenia produkcji roślinnej wpłyną przede wszystkim zmiany w przepisach wspólnotowych i krajowych a w małym stopniu wzrost świadomości ubezpieczeniowej rolników. Wprowadzenie nowych uregulowań może także przesunąć wydatki budżetu z wypłat odszkodowań związanych z klęskami na wypłaty dotacji do polis ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

The aim of paper is present the evolution of insurance system in Polish agriculture and presentation the current state of obligatory insurances, especially obligatory crop insurance. In the paper law regulations, state budget circumstances, an demand for crop insurance were presented. Demand for crop insurance will depend on law regulation and rather will not depend on better farmers' risk management developments and strategies. New regulation implementation will shift government subsidies from crop-loss disaster assistance to subsidizing the insurance premium. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 28.07.1990 r.
  2. Kaczała M., Łyskawa K. Ubezpieczenia z dopłatami państwa jako instrument ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami ryzyk przyrodniczych-analiza doświadczeń, kierunki rozwoju. Niepublikowane materiały z konferencji PIU " Kierunki zmian ubezpieczeń w produkcji rolnej w Polsce" 4 lutego 2008 r.
  3. Michalak J.: Organizacje i stan ochrony ubezpieczeniowej w Polsce w latach 1918-1030. Struktury ubezpieczeniowe. 1979, t. IV
  4. Podstawy ubezpieczeń. T. II. Pod red. Jana Monkiewicza. Elżbieta Wojciechowska- Lipka, Rozdział VII Ubezpieczenia rolne. Poltext, Warszawa, 2000
  5. Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r.(Dz. U. nr 150 poz., 1249)
  6. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz.1151 zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 91 poz.870 i Nr 96 poz. 959, z 2005. Nr 83, poz. 719 i Nr 143, poz. 1204)
  7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. Nr 124, poz.1152 zm: Dz. U z 2004 r. Nr 26 poz. 225, Nr 96 poz. 959, Nr 141 poz. 1492, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167, poz.1396)
  8. Wojciechowska-Lipka E. Ubezpieczenia rolne, Kupić czy nie kupić. Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Tom 5 nr 10, 2008
  9. Wojciechowska-Lipka E., Ubezpieczenia rolne. [w:] Podstawy ubezpieczeń. T. II. (red. J. Monkiewicz), Poltext, Warszawa 2000
  10. Banasiński A. Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa 1996
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu