BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kośmicki Eugeniusz (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Title
Konferencja w Johannesburgu a podstawowe problemy i instrumenty ochrony środowiska
Johannesburg Conference and Main Problems and Instruments of Environmental Protection
Source
Ekonomia i Środowisko, 2002, nr 1 (21), s. 61-78, tab.,bibliogr.11 poz.
Economics and Environment
Keyword
Konferencja naukowa, Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna, Zmiany klimatyczne, Program Natura 2000
Scientific conference, Environmental protection, Ecological politics, Climate change, Natura 2000 Networking Programme
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE), Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie
European Union (EU), European Commission, European Communities
Country
Polska, Europa
Poland, Europe
Abstract
Do najważniejszych osiągnięć konferencji z Rio należą: Deklaracja z Rio i Agenda 21. Ich działanie zmniejsza jednak fakt, że posiadają one - pod względem prawnym - charakter niewiążący w skali międzynarodowej. Podobna sytuacja dotyczy także przyjętej Deklaracji o lasach. Natomiast przyjęte w Rio konwencje międzynarodowe: klimatyczną i o ochronie różnorodności biologicznej stanowią nadal przedmiot rokowań i konkretyzacji w postaci protokołów. Najważniejsze znaczenie posiada tutaj Protokół z Kyoto w sprawie ochrony klimatu i Protokół z Cartageny o bezpieczeństwie biologicznym. Bardzo ważną decyzją było powołanie Komisji Trwałego Rozwoju (CSD) odpowiedzialnej za dalszy rozwój procesu z Rio. Podstawowym osiągnięciem konferencji było spopularyzowanie koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju2. Koncepcja ta stała się trwałym dorobkiem tej Konferencji. Do trwałych osiągnięć Konferencji z Rio należy także szeroki udział organizacji pozarządowych. Od tej chwili organizacje te uczestniczą w procesach wprowadzania wżycie Agendy 21 na różnych szczeblach, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Pierwsze podsumowanie osiągnięć Konferencji z Rio w 1997 roku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku wykazało wyraźnie, że procesy niszczenia środowiska nasilają się, a warunki życia większości ludzi ulegają nadal pogorszeniu. (fragment tekstu)

This article is an attempt at analysis of the main problems of environmental protection after the lapse of ten years from the Earth Summit in Rio de Janeiro as well as in connection with the coming World Summit of Sustainable Development. It is also an attempt at evaluation of global problems of environmental protection and in particular in the context of introduction into economy and society of the concept of sustainable development. In addition to the evaluation of the achievements of the Rio de Janeiro Conference, the author discussed the instruments of environmental policy in the implementation of sustainable development principle, criticised the instrumentalism of that policy and pointed to the most important environmental problems of the European Union in the period of preparations for the Johannesburg Conference(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. T. Wałowski, Znaczenie zasady subsydiarności w polityce ekologicznej (na przykładzie polityki ochrony gleb), w: Socjologia i ekonomika ochrony środowiska na wsi i w rolnictwie, red. E. Kośmicki, Z. Czaja, Poznań 1999, s.199 i n
 2. M. Jänicke, H. Weidner (eds.), Successfull Environmental Policy-A Critical Evaluation of 24 cases, Berlin 1995, s.5 i n
 3. M. Jänicke, Ph. Kunig, M. Stitzel, Umweltpolitik. Lern - und Arbeitsbuch, Berlin 1999
 4. M. Jänicke, Was ist falsch an der Umweltpolitikdebatte, Jahrbuch Ökologie 1997, München 1996, s.45
 5. BMU, Aus Verantwortung für die Zukunft. Umweltpolitik als globale Herausforderung, Berlin 2000
 6. U.E. Simonis, Ein langwährender Trauerspiel in Bonn neu inzeniert, "Das Parlament" 2001 nr 46, s.2
 7. K. Forowicz, Wyspy Tuvalu zalewa woda, "Rzeczpospolita" 2001 nr 270, s.Al 1
 8. Ergebnisse der Klimakonferenz von Marrakesch: Kyoto - Protokoll kann in Kraft treten, "Umwelt" 2001 nr 12, s.832-836
 9. J. Meier, Transparenz oder Lobby hinter den Kulissen, w: Die Privatisierung der Weltpolitik, T. Brühl et al. (Hg.), Bonn 2001, s.294-295
 10. K.H. Hillmann, Überlebensgesellschaft. Van der Endezeitgefahr zur Zukunftssicherung, Würzburg 1998, część B
 11. H. Leitschuh-Fecht, P. Stephan, "Rio + 10". Der Count - down läuft, Jahrbuch Ökologie 2002, Hrsg. v. G. Altner et al., München 2001, s.67
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu