BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sowula-Skrzyńska Elżbieta (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Borecka Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Szumiec Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
Title
Dopłaty wyrównawcze do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) czynnikiem poprawy zyskowności niskodochodowych gospodarstw owczarskich
Compensatory Surcharges to Less-favored Areas (LFA) as a Factor of Profitability Improvement of Low-Profitable Sheep Farms
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 225-233, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Gospodarstwa rolne, Efektywność ekonomiczna, Dotacje, Efektywność rolnictwa, Hodowla zwierząt, Dopłaty dla rolnictwa, Przedsiębiorstwo rolne
Arable farm, Economic efficiency, Grants, Efficiency in agriculture, Animal husbandry, Payments for agricultural, Agricultural enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem podjętych badań była ocena efektywności ekonomicznej oraz określenie roli dopłat wyrównawczych ONW w kształtowaniu dochodu gospodarstw owczarskich prowadzących produkcję w różnych warunkach przyrodniczych. W badanych obiektach obszary ONW w zależności od regionu stanowią od 51,22% do 78,37% ogółu użytków rolnych jakie posiadają gospodarstwa. Nie zależnie od regionu, w którym utrzymywano owce, sprzedaż żywca oraz innych produktów owczarskich w strukturze przychodów stanowiła zaledwie około 20 %. Zdecydowany wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw miały dopłaty wyrównawcze do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Stanowiły one od 4,41 % w strukturze przychodów dla regionu południowego do 6,04 dla regionu północno - wschodniego. Analizując dochodowość gospodarstw, stwierdzono, iż dzięki dopłatom ONW dochody rolników wzrosły o około 29,56%. Reasumując należy podkreślić, iż uzyskiwane dopłaty oraz dotacje przez badane gospodarstwa w głównej mierze decydowały o dodatnim wyniku ekonomicznym prowadzonej działalności rolniczej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the economic efficiency and the determination of compensatory surcharges to LFA in formation of incomes of sheep farms producing in different natural conditions. Areas LFA comprise 51,22-78,37% of total farmlands of studied objects. The sale of livestock and sheep products, independently form the region, comprise only 20% in the structure of incomes. Significant effect on improvement of economic situation of sheep farms had compensatory surcharges to less-favored areas (LFA) of management. They comprise from 4,41% in incomes structure of south region to 6,04% for north-east region. During the analysis of farm profitability it was stated that owing to LFA the farmers incomes increased to about 29,56%. Summing up it is necessary to point that obtained by studied farms compensatory surcharges and grants decided mainly of positive economic result of agricultural activity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czapiewski K., Niewęgłowska G. 2006: Przestrzenne zróżnicowanie dopłat wyrównawczych ONW w Polsce w 2004 r. Seria Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006
 2. Czapiewski K.: Dopłaty wyrównawcze ONW - instrument wspierający rozwój gospodarczy czy poprawiający jakość środowiska?, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich 12, PTG, PAN IGiPZ, Warszawa, 2007
 3. Domagalska M., Strzelczak L.: Zarządzanie finansami w warunkach konkurencji rynkowej na przykładzie wybranych gospodarstw sadowniczych, Mat. Konf., Olsztyn, 2000
 4. Drożdż A.: Czynniki warunkujące rozwój nowoczesnego owczarstwa górskiego, Probl. Zagosp. Ziem Górskich, 48/2002
 5. Farkowski Cz.: Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich. Wyd. SGGW, Warszawa, 1991
 6. Kutkowska B.: Wspieranie gospodarstw rolniczych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach (ONW) na Dolnym Śląsku, SERiA, 2006
 7. Okularczyk S.: Badanie opłacalności produkcji zwierzęcej, Sprawozdanie końcowe z realizacji tematu 4502, Maszynopis IZ, Balice, 2004
 8. Poczta W., Baer-Nawrocka A.: Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Acta Agraria et Silvestria, Serier Agraria, Sekcja Ekonomiczna, PAN, 2004
 9. Roszkowska-Mądra B.: Wsparcie finansowe obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w województwie podlaskim i możliwości ich rozwoju. Zeszyty Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo, Wrocław, 2006
 10. Tyran E, Musiał W., Molik E.: Economic and environmental benefis of traditional communal sheep grazing system in the Polish Tatra mountains, Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine, Lviv, 2004
 11. Wilkin J.: Kierunki i uwarunkowania wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 1/2003
 12. Zegar J.S.: Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną. IERiGŻ, Warszawa, 27/2000
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu