BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Edward (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wąs Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Znaczenie płatności bezpośrednich jako czynnika stabilizującego dochód rolniczy na przykładzie wybranych typów gospodarstw
Importance of Direct Payments as an Income Stabilizing Factor on the Example of Selected Farm Types
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 235-248, tab., bibliogr. 28 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Wspieranie rolnictwa, Dochody rolnicze, Polityka rolna, Dopłaty dla rolnictwa
Agriculture support, Farm household income, Agricultural policy, Payments for agricultural
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu oszacowano ryzyko niskich dochodów w wybranych typach gospodarstw rolniczych dla różnych scenariuszy polityki rolnej w perspektywie 2013 roku. Analizę przeprowadzono za pomocą symulacji metodą Monte Carlo z wykorzystaniem modelu symulacyjnego gospodarstwa. Scenariusze polityki rolnej zróżnicowano głównie wielkością płatności bezpośrednich (dwa poziomy modulacji i całkowita eliminacja dopłat). Wyniki symulacji wykazały, że płatności bezpośrednie oprócz znaczącego wpływu na wielkość dochodu rolniczego, silnie oddziałują na obniżenie poziomu ryzyka niskich dochodów. W scenariuszu "bez dopłat" zmienność dochodu i ryzyko strat były znacząco wyższe we wszystkich analizowanych typach gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

In the paper the risk of low Farm Incomes in the selected farm types for different direct payments rates for the year 2013 was assessed. The analysis was performed with the use of Monte Carlo simulation method. Policy scenarios were differentiated mainly by the amount of direct payments (two modulation levels and a complete removal of payments). The simulation's results show that direct payments, apart of constituting a significant part of farm incomes, have a strong impact on the risk of low income reduction. In the "no payments" scenario variability of incomes and risk of financial losses were much higher than in the base 2004 scenario for all analyzed farm types. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allanson, P. (2003): CAP reform and the distribution of farming income in Scotland. Discussion Papers in Economics, WP No. 147, August 2003 (Revised version: May 2004), Department of Economic Studies, University of Dundee, Dundee, UK.
 2. Allanson, P. (2005): Classical Horizontal Inequities in the Provision of Agricultural Income Support. Dundee Discussion Papers in Economics, WP No. 177, March 2005
 3. Department of Economic Studies, University of Dundee, Dundee, UK.
 4. Berg E., Kramer J., 2008. Policy Options for Risk Management. In "Income stabilisation in European agriculture", edit. by M. Meuwisses, M. van Asseldonk, R. Huirne. Wageningen Academic Publishers.
 5. Chmielewska B. , 2007. Płatności bezpośrednie jako forma wsparcia dochodów gospodarstw rolniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego tom 2 (XVII) 2007
 6. Dzun W., Józwiak W., 2008. Polskie gospodarstwa przed i po wejściu do UE. Materiały z konferencji "Rolnictwa Dziś I Jutro", Nowe Życie Gospodarcze nr 10, s. 24-26.
 7. EC Working Document 2001: Risk Management Tools for EU Agriculture. European Commission, Agriculture Directorate-General.
 8. Erjavec E., Rednak M., Volk T., Kozar M., 2006. CAP reform and redistribution of direct payments in Slovenia Acta agriculturae Slovenica, 87 - 2, september 2006 str. 477 - 485
 9. Giannakas K., Schoney R., Tzouvelekas V., 2001. Technical efficiency, technological change and output growth of wheat farms in Saskatchewan. Canadian Journal of Agricultural Economics 49, s. 135-152.
 10. Gomez y Paloma S., Majewski E., Raggi M., Viaggi D., 2008. The impact of the Common Agricultural Policy on the investment behaviour of Polish farm households Roczn. Nauk Roln. T. 94, z. 2.
 11. Goraj L., 2008. Co wynika z porównań. Materiały z konferencji "Rolnictwa Dziś I Jutro", Nowe Życie Gospodarcze nr 10, s. 27-30.
 12. Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M. and Anderson, J.R 1997: Coping with Risk in Agriculture. CAB International, Oxon, United Kingdom. ISBN 0 85199 199 X.
 13. OECD 2007: OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-2016. Paris, Rome
 14. Kalińska J. Wpływ zmiany systemu płatności bezpośrednich na wyniki rolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego tom 2 (XVII) 2007
 15. Keeney, M. (2000): The distributional impact of direct payments on Irish farm incomes. Journal of Agricultural Economics 51(May): 252-265.
 16. Latruffe L., Guyomard H., Le Mouel C., 2008. Impact of CAP Direct Payments on French Farms' Managerial Efficiency. 12th Congress of the European Associaton of Agricultural Economists.
 17. Majewski E., Tobragel-Hinners L., Straszewski S., Wąs A., 2002. Polish Agriculture under Different Policy Scenarios: Impacts on Production and Farm Income. Agrarwirtschaft 51 (2002), Heft 8, s. 435-441.
 18. Majewski E., 2008. Historic Landmarks in the Development of Agricultural Land Market in Poland. Apstract, vol.2., numbers 1-2.2008.
 19. Majewski E., Dalton G. , Wąs A. Anticipated impacts of decoupling on the pattern of production In Poland w "Impacts of Decoupling and Cross Compliance on Agriculture in the Enlarged EU", Czech University of Agriculture, Praga 2006
 20. OECD, 2006. Decoupling - Policy Implications. OECD Publication, Paris.
 21. Rezitis A., Tsiboukas K., Tsoukalas S., 2003. Investigation of factors influencing the technical efficiency of agricultural producers participating in farm credit programs: the case of Greece. Journal of Agricultural and Applied Economics, 35(3), s. 529-541.
 22. Schmid. E., Sinabell F., Hofreither M., 2006. Direct payments of the CAP - distribution across farm holdings in the EU and effects on farm household incomes in Austria
 23. Diskussionspapier DP-19-2006, Institut fur nachhaltige Wirtschaftsentwicklung Oktober 2006
 24. Shucksmith, M., Thomson, K. J., Roberts, D. (Eds.) (2005): The CAP and the Regions: the Territorial Impact of the Common Agricultural Policy. Oxfordshire Cambridge (CAB International).
 25. Vercammen J., 2007. Farm bankruptcy risk as a link between direct payments and agricultural investment. European Review of Agricultural Economics 34(4), s. 479-500.
 26. A. Weersink, J.S. Clark, C.G. Turvey and R. Sarkar, The effect of agricultural policy on farmland values, Land Economics 75 (3) (1999), pp. 425-439.
 27. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 roku. (FADN). Zakład Rachunkowości Rolnej IERiGŻ, 2005.
 28. Zawojska A. 2006 Społeczno-ekonomiczne aspekty dopłat bezpośrednich w UE. Roczniki Naukowe SERiA, tom VIII l zeszyt 4.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu