BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Haładyj Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Zasada subsydiarności w europejskim prawie ochrony
Subsidiarity Principle in European Environmental Law
Source
Ekonomia i Środowisko, 2002, nr 1 (21), s. 116-127, bibliogr.3 poz.
Economics and Environment
Keyword
Polityka międzynarodowa, Ochrona środowiska, Traktat z Maastricht, Traktat rzymski
International politics, Environmental protection, Maastricht Treaty, Treaty of Rome
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE), Wspólnoty Europejskie
European Union (EU), European Communities
Country
Polska, Europa
Poland, Europe
Abstract
Fakt podpisania Traktatu o UE nie był ostatnim krokiem na drodze do prawnego ukształtowania zasady subsydiarności w obowiązującym prawie europejskim, nie wyczerpał on również zagadnień dotyczących ochrony środowiska w ramach Wspólnot. Zagadnienia te wymagały bowiem znacznego doprecyzowania, czego spodziewano się po traktacie z Amsterdamu. Wśród jego postanowień znajduje się przepis stanowiący o przeniesieniu zasady integracji ochrony środowiska z innymi politykami sektorowymi do postanowień o zadaniach Wspólnoty. Zmiana ta - pozornie kosmetyczna - oznacza, w gruncie rzeczy, nadanie tej zasadzie wyższej rangi - rozciąga się ona teraz również na inne dziedziny działania Wspólnoty. Traktat został podpisany 2 października 1997 roku23, nie położyło to jednak kresu kontrowersjom i dyskusjom wokół zakresu stosowania zasady subsydiarności, mimo wyraźnego uznania jej przez Trybunał Sprawiedliwości za zasadę prawną24. Dlatego taż konieczne stało się dołączenie do jego treści Protokołu w przedmiocie stosowania zasad subsydiarności i proporcjonalności.(fragment tekstu)

The concept of subsidiarity is based on the Latin word substydium meaning aid and support and refers to the role of public authorities elected to assist the society in the achievement of its goals. Therefore, the public authorities are of secondary and support nature to individuals and social groups. The principle of subsidiarity is reflected both in the European Union legislation (as presented by the author), and in the Polish law. The principle of subsidiarity (the synonym for subsidy) became one of the fundamental principles of the political system of the Republic of Poland by virtue of its Constitutional Act. Subsidiarity was introduced into the preamble of the Polish Constitutional Act as one of the fundamental principles of the legal system of the state (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. Kręcisz, W. Orłowski, Przygotowanie, uchwalenie i ogólna charakterystyka konstytucji z 1997 r., w: Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Marpol, Lublin 1997, s. 119
  2. E. Wojtaszek-Mik, C. Mik, Traktaty europejskie, Zakamycze 1999, s.77
  3. R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej w zarysie, TNOiK, Toruń 1999, s.43
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu