BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borecka Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Sowula-Skrzyńska Elżbieta (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
Title
Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw produkujących żywiec wieprzowy poprzez wykorzystanie możliwości jakie daje funkcjonowanie w ramach grupy producenckiej
Improving the Economic Situation of Pig Livestock Farms by Taking Advantage of the Opportunities Offered by Producer Group Membership
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 297-306, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Organizacje producenckie, Hodowla zwierząt, Produkcja rolna, Efektywność rolnictwa
Producer organisations, Animal husbandry, Agricultural production, Efficiency in agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wspólna działalność w ramach grupy producenckiej ma na celu podniesienie efektywności produkcji oraz poprawienie konkurencyjności funkcjonowania gospodarstw rolnych na rynku. Dla wielu producentów rolnych, a szczególnie producentów żywca wieprzowego integracja jest szansą utrzymania się na rynku oraz osiągnięcia stabilnej i mocnej pozycji. W podjęto próbę zbadania i określenia zasad funkcjonowania grup producenckich w regionie Wielkopolski. Badaniami objęto producentów żywca wieprzowego uwzględniając efektywność ich działalności. (abstrakt oryginalny)

Integration of agricultural producers into producer groups enjoys growing popularity in Poland. Producers join forces to increase production efficiency and improve market competitiveness of farms. For many agricultural producers, and especially pig producers, the integration offers a chance to stay in business and achieve a stable and strong market position. This paper explores the principles according to which producer groups operate in the Wielkopolska region. Pig producers and the efficiency of their businesses were investigated. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielski W. (2004); Chcesz zwiększyć swój dochód, wstąp do grupy producenckiej. Agroserwis nr 2, s.22-24
 2. Chałupka P.(1999a): Bariery ograniczające proces integracji producentów rolnych w Polsce. Roczniki AR Poznań CCCVIII, Rolnictwo 58, cz.2, s.457-469
 3. Chałupka P. (1999b): Metodyka tworzenia i funkcjonowania grup producentów trzody chlewnej. Aspekty ekonomiczne, organizacyjne oraz prawne. AR Poznań, ss. 120
 4. Gołaszewska B. (2004); Szanse i bariery funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce. RN SERiA, tom VI zeszyt 1; Warszawa-Poznań-Puławy; s. 55-61
 5. Jankowska-Dymet A., Piasecka J. (2005); Grupy producenckie-szansa dla polskich rolników. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIII, Bydgoszcz, s. 223-230
 6. Kisiel R., Knoblauch L. (2004); Zalety funkcjonowania grup producenckich trzody chlewnej. AR, Kraków: 393-399
 7. Knoblauch L., Kisiel R. (2004): Procesy integracyjne w sektorze mięsa wieprzowego na przykładzie grup producenckich z terenu Polski północno-wschodniej. UWM, Olsztyn
 8. Okularczyk S. (2003); Obecne relacje pomiędzy cenami żywca a cenami detalicznymi przetworów wieprzowych. Trzoda Chlewna, nr 4, s. 8-11
 9. Ostromęcki A. (2004); Rozwój zespołów producentów rolnych w regionie o rozdrobnionym rolnictwie, RN SERiA, tom VI zeszyt 1; Warszawa-Poznań-Puławy; s. 162-167
 10. Rycombel D. (2004); Instrumenty polityki rolnej na rynku mięsa i w Polsce i w UE. Przemysł Spożywczy nr 3
 11. Szczebiot-Knoblauch L., (2004); Integracja pozioma szansa dla drobnych producentów trzody chlewnej w Unii Europejskiej. (W:) Szanse i zagrożenia rozwoju polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej Unii Europejskiej. AR, Szczecin, Politechnika Koszalińska: 215221
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu