BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podrez Ewa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Title
Etyczna i prakseologiczna koncepcja działania i jego oceny
The Ethical and Praxeological Conception of Act and its Valuation
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 57-65
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Etyka działalności gospodarczej, Poglądy filozoficzne, Prakseologia
Business activity ethics, Philosophical thought, Praxeology
Note
summ.
Abstract
Dla etyki biznesu, podobnie jak dla każdej normatywnie określonej dziedziny, najważniejsze są kryteria ocen. Chcę je zbadać pod kątem odpowiedzi na pytania; jakie znaczenie mają tego typu rozważania dla etyki biznesu? Od strony praktycznej zagadnienia te stanowią punkt wyjścia dla formułowania kodeksów zawodowych, a od strony teoretycznej umożliwiają szerszą refleksję nad moralnym wymiarem odpowiedzialności konkretnych pracowników i firm, nad zjawiskiem zaufania i sprawiedliwości. (...) Najważniejsze pytanie, wynikające z konfrontacji etyki z prakseologią, dotyczy związku - jaki zachodzi lub nie - między działaniem skutecznym, słusznym i godziwym. Wszystkie te rodzaje czynów i odpowiadające im oceny, wiąże ze sobą wspólny sposób rozumienia etyki jako nauki o samospełnieniu się człowieka. Zajmuje się ona najszerzej pojętą aktywnością człowieka jako sposobem jego samorealizacji i utrwaleniem swojej obecności w świecie. (fragment tekstu)

The conception and evaluation of act remains the most interesting and important moral subject which consists of a complex set of theoretical and practical issues. The article includes St. Thomas' conception of the definitione of goodness of act, Tatarkiewicz's theory of rightness of act as a source of its valuation as well as Kotarbinski's considerations which deal with the analysis of act from an effectiveness perspective. They have all contributed to the definition of act in its few variants as well as developed a possibility of classification of evaluation of act on the ethical and praxeological plane. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Tugendhat, Wykłady o etyce, przeł. J. Sidorek, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.
  2. R. Spaemann, Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, przeł. J. Merecki SDS, Wyd. KUL, Lublin 1997.
  3. A. Drabarek, Czyn i jego ocena moralna w poglądach etyków ze szkoły lwowsko-warszawskiej, "Annales. Universitas Marie Curie-Skłodowska Lublin-Polonia" 2004, Vol. XXIX, 2, s. 48.
  4. A. Szostek MIC, Normy i wyjątki. Filozoficzne aspekty dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teologii, Wyd. KUL, Lublin 1980, s. 23.
  5. W. Tatarkiewicz, O bezwzględności dobra, [w:] Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, PWN, Warszawa 1971, s. 140.
  6. T. Kotarbiński, O istocie i zadaniach metodologii ogólnej (prakseologii), "Przegląd Filozoficzny" 1938, z. 1, s. 612-613.
  7. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, wyd. VII, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972, s. 501.
  8. T. Kotarbiński, Cel czynu a zadanie wykonawcy, [w:] Dzieła wszystkie - Prakseologia, cz. I, Ossolineum, Warszawa 1999, s. 445.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu