BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dokurno Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Struktura kapitału naturalnego jako determinanta jego wartości w zrównoważonym rozwoju
The Structure of Natural Capital as a Determinant of Its Value in the Sustainable Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 11, 2010, nr 140, s. 22-32, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Issue title
Gospodarka a środowisko
Keyword
Ekosystem, Rozwój zrównoważony, Środowisko przyrodnicze, Zasoby naturalne
Ecosystem, Sustainable development, Natural environment, Natural resources
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę strukturalną kapitału naturalnego. Wyjaśniono znaczenie poszczególnych składników w procesie zrównoważonego rozwoju, wskazując na konkretne relacje. Ponadto przedstawiono charakterystykę wartości kapitału naturalnego w wymiarze obiektywnym oraz jako subiektywną kategorię. Ukazano relacje między endogeniczną akumulacją kapitału naturalnego a zrównoważonym rozwojem. Przedstawione rozważania prowadzą do uzasadnienia dwóch tez postawionych przez autora. Pierwsza z nich głosi, iż antropogeniczna endogenizacja kapitału naturalnego wzmacnia jego strukturę, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju. Druga teza skupia uwagę badawczą na fakcie, iż wyjałowiony kapitał naturalny, pozbawiony swoich podstawowych funkcji, przestaje być czynnikiem zrównoważonego rozwoju, ponieważ uniemożliwia trwanie ekosystemów na dotychczasowym poziomie równowagi. (abstrakt oryginalny)

The article presents the structural analysis of natural capital and explains the importance of individual components in the process of sustainable development, pointing to specific relationships. In addition, the specific features of the natural capital as a dimension of objective and subjective category are depicted. The last part presents the relationship between the endogenous accumulation of natural capital and sustainable development. The considerations lead to the justification of two theses put forward by the author. The first of them states that anthropogenic endogenous natural capital strengthens its structure, contributing in this way to sustainable development. The second thesis focuses on the fact that meaningless natural capital, deprived of its basic functions, stops being a factor in sustainable development because it prevents ecosystems at the current level of balance from lasting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Collados C, Duane T., Natural capital and quality of life, "Ecological Economics" 1999, vol. 30, s. 441-460.
  2. Didier J., Słownik filozofii, Wyd. Książnica, Katowice 2003.
  3. Fromm O., Ecological structure and functions of biodiversity as elements of its total economic value, Environmental and Resources Economics" 2000, vol. 16, s. 303-328.
  4. Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. 1-3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1981.
  5. Jeżowski R, Kapitał naturalny w ekonomii środowiska i ekonomii ekologicznej, [w:] P. Jeżowski (red.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, SGH, Warszawa 2007.
  6. Jeżowski R, Podstawy regulacji środowiska i zdrowia, [w:] P. Jeżowski (red.), Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, SGH, Warszawa 2009. Kant L,
  7. Krytyka czystego rozumu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986.
  8. Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984.
  9. Kant I., Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki, [w:] Kant I., Dzieła zebrane, t. 1, Pisma przedkrytyczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2010.
  10. Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Znak, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5977
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu