BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domiter Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
The Meaning of Global Rules of Leading Trade with Particular Focus on MFN for Developing Countries
Znaczenie globalnych reguł prowadzenia wymiany handlowej ze szczególnym uwzględnieniem KNU dla krajów rozwijających się
Source
Ekonomia XXI Wieku, 2014, nr 4 (4), s. 9-27, bibliogr. 32 poz.
Economics of the 21st Century
Keyword
Polityka handlowa, Kraje rozwijające się, Wymiana handlowa
Trade policy, Developing countries, Trade exchange
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest próbą wskazania na rolę polityki handlowej w umożliwieniu poszczególnym krajom wydźwignięcia się w handlu światowym do sfery wyższych wartości dodanych. Stosując taką politykę Azja Wschodnia odniosła sukces, a Ameryka Łacińska nie. We wszystkich krajach rozwijających się można zauważyć korzyści płynące z liberalizacji importu, która była częścią strategii ograniczania ubóstwa i przyspieszania wzrostu, jednak o tym czy strategia liberalizacji przyniosła pożądane efekty decydowała konstrukcja reform, tempo ich wprowadzania oraz kolejność. Prawdziwy sukces gospodarczy osiągnęły jednak te kraje rozwijające się, które stosowały politykę rozwoju przez eksport. W artykule postawiono trzy tezy: - - handel zagraniczny jest potężniejszym czynnikiem wspierającym rozwój krajów najuboższych niż kierowana do nich pomoc zagraniczna, a jego rola wzrasta wraz z ogólnym rozwojem kraju6, - - handel zagraniczny determinują globalne reguły jego prowadzenia, stąd kraje rozwijające się muszą włączyć się w system międzynarodowej koordynacji polityki handlowej, - - KNU choć znajduje zastosowanie w ramach układu handlowego aspirującego do regulowania szerokich, wręcz globalnych, relacji handlowych, to liberalizacja handlu światowego na jej podstawie również negatywnie wpływa na państwa rozwijające się, ponieważ wraz ze spadkiem ogólnego poziomu ceł zmniejsza się różnica i korzyść, jaką państwa te mają z systemu GSP.(abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to indicate the role of trade politics in enabling particular countries to raise to the sphere of higher value added within the world trade. East Asia has succeeded using this type of politics, whereas Latin America has not. In each developing country, some advantages coming from the liberalization of import, which has been a part of strategy focused on confining poverty and accelerating the accrual, can be noticed. However, the construction of reforms, their sequence and the pace of implementing have decided about the effectiveness of the liberalization strategy. Notwithstanding this, the true economic success has been achieved only by developing countries which use the export growth politics. In the article, three theses are described: 1) foreign trade is a more powerful factor that furthers the development of the poorest countries than foreign aid and the role of the foreign trade increases with the general development of a country1, 2) foreign trade is determined by global rules of its operating, therefore, developing countries have to join in the system of international coordination of trade politics, 3) although MFN is used in a commercial treaty aspiring to regulate even worldwide business relations, the liberalization of the world trade, based on MFN, affects developing countries in a negative way, because with a downturn of general level of imposition, both the distinction and benefit from GSP system for the countries are decreasing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiec J., Wilk K., 2005, Integracja europejska, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław.
 2. Bożyk P., 2004, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 3. Czubik P., 2000, Odstępstwa od zasad i reguł systemu GATT/WTO w stosunkach z państwami rozwijającymi się, [in:] Problemy handlu międzynarodowego, eds. K. Budzowski, S. Wydymus, Wydawnictwo AE Kraków, Kraków.
 4. Czubik P., 2002, Wolny handel towarami. Podstawy międzynarodowego regionalizmu handlowego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 5. Dobrzycki W., 2010, Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Scholar, Warszawa.
 6. Domiter M., 2008, Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław.
 7. Ekonomia rozwoju, 2010, eds. B. Fiedor, K. Kociszewski, Wydawnictwo UE Wrocław, Wrocław.
 8. Ekonomia rozwoju, 2007, ed. R. Piasecki, PWE, Warszawa.
 9. Epping R.Ch., 2002, Przewodnik po światowej ekonomii, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 10. Gilas J., 1976, Klauzula największego uprzywilejowania, [in:] Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 11. Hoekman B., 2005, Beyond Special and Differential Treatment, [in:] Reforming The World Trading System. Legitimacy, Efficiency, and Democratic Governance, ed. E.U. Petersmann, Oxford University Press, New York.
 12. Hoekeman B., Kostecki M.M., 2011, Ekonomia światowego systemu handlowego. WTO: Zasady i mechanizmy funkcjonowania, Wydawnictwo UE Wrocław, Wrocław.
 13. http://www.imf.org/.
 14. http://www.mg.gov.pl/
 15. http://web.worldbank.org.
 16. http://www.wto.org.
 17. Hudec R.E., 1987, Developing Countries in the GATT/WTO Legal System, Rowman & Littlefield, Washington.
 18. Jackson J.H., 1997, The World Trading System - Law and Policy of International Economic Relations, MIT Press, Cambridge.
 19. Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, 2007, ed. P. Miklaszewski, Difin, Warszawa.
 20. Kałduński M.M., 2006, Klauzula największego uprzywilejowania, Dom Organizatora, Toruń.
 21. Least Developed Countries Report 2010: Towards a News International Development Architecture for LDCs, 2010, UNCTAD, New York, Geneva.
 22. Latoszek E., Proczek M., 2001, Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Wydawnictwo WSHiFM, Warszawa.
 23. Michałek J., 2002, Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Micuń J., 2002, Historia, od starożytności do współczesności. Vademecum, Translator, Warszawa.
 25. Nyka M., 2010, Handel światowy w zintegrowanym porządku prawnym, Ars boni et aequi, Poznań.
 26. Procesy integracyjne dezintegracyjne w gospodarce światowej, 2007, ed. K. Żukrowska, SGH, Warszawa.
 27. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 2004, Ekonomia 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Stiglitz J.E., Charlton A., 2007, Fair Trade, Szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Szpak J., 2007, Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa.
 30. Wiktor J.W., 2005, Rynek Unii Europejskiej, koncepcja i zasady funkcjonowania, Wydawnictwo AE Kraków, Kraków.
 31. Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, eds. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004.
 32. Zalesiński A., Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a problem standardu najwyższego uprzywilejowania w europejskim prawie wspólnotowym, KPP Nr 3/2004.
Cited by
Show
ISSN
2353-8929
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2014.4.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu