BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ptak Piotr (Chodkowska University)
Title
Arithmetic of Influence of Debt Crisis on Economies of Visegrad Group and Challenges Ahead
Arytmetyka wpływu kryzysu zadłużenia na gospodarki Grupy Wyszehradzkiej a wyzwania na przyszłość
Source
Ekonomia XXI Wieku, 2014, nr 4 (4), s. 64-79, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Economics of the 21st Century
Keyword
Dług publiczny, Kryzys zadłużeniowy, Konsolidacja, Starzenie się społeczeństw
Public debt, Indebtedness crisis, Consolidation, Ageing of the population
Note
streszcz., summ.
Company
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstract
Światowy kryzys finansowy i gospodarczy ujawnił w pełni ryzyko nadmiernego zadłużania się krajów, którego przyczyną było m.in. utrzymywanie deficytów strukturalnych przez wiele lat. Gospodarki Grupy Wyszehradzkiej (Grupa V4) prowadziły nawet mniej zdyscyplinowaną politykę fiskalną niż kraje UE. Niemniej jednak Grupa V4 przetrwała kryzys lepiej niż UE, pomimo gorszej początkowej pozycji fiskalnej. Jednakże w dłuższej perspektywie proces konsolidacji fiskalnej będzie utrudniony ze względu na niekorzystne tendencje demograficzne i obciążenie finansów publicznych deficytowymi systemami zabezpieczeń społecznych. W tym aspekcie Grupa V4 doświadczy nawet większych wyzwań niż kraje UE. Celem niniejszego artykułu jest arytmetyczne pokazanie przebiegu i konsekwencji kryzysu zadłużenia suwerennego w Europie dla gospodarek Grupy Wyszehradzkiej oraz wyzwań związanych m.in. z procesem starzenia się ludności w średniej i długiej perspektywie.(abstrakt oryginalny)

The global financial and economic crisis has fully revealed the risks of over- -indebted countries, whose cause was, inter alia, the maintenance of structural deficits for many years. Economies of the Visegrad Group (V4 Group) conducted even less disciplined fiscal policy than the EU. Nevertheless, the V4 Group has weathered the crisis better than the EU, even though its initial fiscal position was worse. However, in the long term, the fiscal consolidation process will be hindered due to unfavorable demographic trends and the burden on public finances imposed by scarce social security systems. In this respect, the V4 Group is going to experience even greater challenges than the EU. The purpose of this article is to show the arithmetic course and consequences of the sovereign debt crisis on economies of V4 Group as well as the challenges related among others to ageing process its population is going to face in medium and long term.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Eichengreen B. von Hagen J., Wuplosz Ch., Liebman J., Feldman R., 2011, Public Debts: Nuts, Bolts and worries, Geneva Reports on the World Economy 13, International Center for Monetary and Banking Studies and Centre for Economic Policy Research, Geneva.
 2. Escolano J., 2010, A Practical Guide to Public Debt Dynamics, Fiscal Sustainability, and Cyclical Adjustment of Budgetary Aggregates, International Monetary Fund, Washington.
 3. European Commission, 2014, AMECO database of the European Commission's Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN).European Commission, European Economic Forecast, Spring 2014, European Economy, no. 3.
 4. European Commission, 2012, The 2012 Ageing Report - Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060), European Economy, no. 2.
 5. European Commission, 2009, The Sustainability Report, European Economy, no. 9.
 6. Herndon T., Ash M., Pollin R., 2013, Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critic of Reinhart and Rogoff, Political Economy Research Institute, Working Paper Series, Number 322.
 7. http://www.visegradgroup.eu/about.
 8. Krugman P., 2013, The Excell Depression, "The New York Times", 18 April.
 9. Mauro P., Romeu R., Binder A., Zaman A., 2013, A Modern History of Fiscal Prudence and Profligacy, International Monetary Funds, Working Paper no. 13/5.
 10. Reinhart C., Reinhart V., Rogoff K., April 2012, Debt Overhangs: Past and Present, NBER Working Paper Series 18015.
 11. Reinhart C., Rogoff K., 2010, Growth in a Time of Debt, American Economic Review, vol. 100, no. 2.
 12. Reinhart C., Rogoff K., October 2009, The Time is different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton: Princeton University Press.
 13. Rosati D.K., 2013, Konsolidacja fiskalna a kryzys zadłużenia w strefie euro, [in:] Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, eds. L. Oręziak, D.K. Rosati, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.
 14. Rzońca A. Varoudakis A., July/2007, The quality of fiscal adjustments in transition economies, "Bank i Kredyt".
 15. Topalova P., Nyberg D., 2010, What Level of Public Debt Could India Target?, International Monetary Funds, Working Paper no. 10/7.
Cited by
Show
ISSN
2353-8929
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2014.4.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu