BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejczak Katarzyna
Title
Struktura organizacyjna pomocy rozwojowej we Francji : uwarunkowania i procesy
Organizatorka Structure of French Development Aid - Conditions and Processes
Source
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 8, s. 7-19, wykr., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Struktura organizacyjna, Struktura instytucjonalna, Polityka zagraniczna, Pomoc rozwojowa
Organisational structure, Institutional structure, Foreign policy, Development aid
Note
summ.
Country
Francja
France
Abstract
W opracowaniu przyjęto za cel zdiagnozowanie czynników, które wpłynęły na zmiany w strukturze organizacyjnej francuskiej pomocy rozwojowej od lat dziewięćdziesiątych oraz weryfikację tezy, iż obecnie ukształtowana struktura jest bardziej operatywna od wcześniejszej. W artykule wykorzystane zostały metody analizy logicznej i systemowej. W pierwszej części opracowania zidentyfikowane i uporządkowane zostały czynniki, które wpłynęły na zmiany dokonujące się we francuskiej strukturze instytucjonalnej pomocy rozwojowej. Następnie analizie poddane zostało jej funkcjonowanie w ramach konkretnych procesów: opracowywanie strategii, wdrażania i realizacja pomocy rozwojowej, współpraca ze społeczeństwem. Wykazana została również rola jaką w procesie pomocy rozwojowej odgrywają podmioty prywatne w takim zakresie, w jakim uczestniczą w przekazywaniu pomocy ze środków publicznych.(fragment tekstu)

France is supporting the developing countries with an amount of aid up to about 10 billion USD per year. Organizational structure of French development assistance combines both public and private entities. The subject of this article is to present this institutional structure with special interest in internal and external factors influencing the present shape of the organization. In order to achieve this goal, competences and coordination between institutional and private bodies were analyzed. Also the main processes of development aid were presented, including management of aid, its implementation, technical realization and cooperation with civic society. Special characteristics of private entities' presence, above all non-government organizations, in the French development assistance system were emphasized. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Andrzejczak, K., Priorytety i instrumenty bilateralnej pomocy rozwojowej Francji dla krajów rozwijających się, w: Polityka unijnej integracji. Wybrane relacje zewnętrzne i wewnętrzne, red. M. Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
 2. Argent et organisations de solidarité internationale 2004/2005, Commission Coopération Développement, Paris 2008.
 3. Aussillaoux, V., Hel-Thelier, S., Martinez, E., Une hiérarchisation des biens collectifs globaux fondée sur le koncept de développement durable, Revue français d'économie, vol. 17, No 3, 2003.
 4. Brunei, S., Le gaspillage de laide publique, Editions du Seuil, Paris 1993.
 5. Charbonneau, B., France and New Imperialism. Security Policy in Sub Saharian Africa, Hampshire 2008.
 6. Deszczyński, P., Instytucje prywatne realizujące pomoc gospodarczą RFN dla krajów rozwijających się, ZN nr 162, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1988.
 7. Easterly, W., Brzemię białego człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 8. Examen du CAD par les pairs: France, OECD, Paris 2008.
 9. Fuchs, J.P., Pour une politique de développement efficace, maîtrisée et transparent: rapport au Premier ministre, Documentation Français, Paris 1993.
 10. Herrgott, K., Les grands axes de la réforme de la coopération française au développement, 28.09.2005, http://www.coordinationsud.org/IMG/pdf/Reforme_cooperation_ver- sion_finale_.pdf.
 11. Laide publique français au développement, red. J.-J. Gabas, La documentation Française, Paryż 2005.
 12. Mémorandum de la France sur ses politiques et programmes en matière de développement, MAE, Paris 2008.
 13. Rapport sur les biens publics mondiaux : du débat académique à l'action politique, DGCID Les Notes du jeudi, t. III, 09/2006.
 14. United Kingdom DAC Peer Review, OECD, Paris 2006.
 15. Décret Na 2006-1093 du 13 juillet 2007 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé de la coopération et de la francophonie http://www.legifrance.gouv.fr/af- fichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649415&dateTexte=.
 16. Dekret Prezydenta Republiki Nr 99-90 z dnia 10.02.1999 roku w sprawie utworzenia Wysokiej Rady Współpracy Międzynarodowej, J.O Na 36 z dnia 12.02.1999 s. 2252, http:// www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Hccil.pdf.
 17. Décret NO 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du Codéveloppement, J.O Na 125 du 1 juin 2007 page 9964 texte Ne 11.
 18. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649415&date- Texte=.
 19. http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/en/home/ONG/pid/1832.
 20. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/APD-ONG.2006.Bilan_de_l_etude_2006.pdf.
 21. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/action-humanitaire-urgence_1039/ acteurs-francais_2379/les-organisations-solidarite-internationale-osi-humanitaires_ 3131/presentation_22859.html.
 22. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-au-developpement_1060/poli- tique-francaise_3024/autres-acteurs-nationaux-aide_5158/communication-sensibili- sation-citoyens_19203/index.html.
 23. http://www.co-developpement.org/ index.php?sv=258caid=779.
Cited by
Show
ISSN
1689-8877
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu