BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziemianowicz Ryta (University of Bialystok, Poland), Wyszkowski Adam (University of Bialystok, Poland), Budlewska Renata (University of Bialystok, Poland)
Title
Tax Expenditures: Spending Through the Polish Tax System
Tax expenditures: wydatki poprzez polski system podatkowy
Source
Ekonomia XXI Wieku, 2014, nr 4 (4), s. 92-107, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Economics of the 21st Century
Keyword
Polityka fiskalna, System podatkowy, Przejrzystość
Fiscal policy, Tax system, Transparency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest problematyka wydatków dokonywanych przez system podatkowy, tzw. tax expenditures. Celem pracy jest analiza konsekwencji fiskalnych realizacji tej kategorii wydatków poza procedurą budżetową, w tym wskazanie ich wpływu na polski budżet państwa. Tax expenditures są wydatkami, które wynikają z zastosowania specyficznych ulg podatkowych, dzięki którym obciążenia podatkowe określonej grupy podatników są niższe niż według ogólnych zasad. W rezultacie tax expenditures powodują zmniejszenie dochodów budżetu państwa. Tax expenditures są dokonywane poza budżetem (tzw. off-budget expenditures), co skutecznie uniemożliwia jakąkolwiek kontrolę. Problem ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia bieżącej kondycji sektora finansów publicznych, gdyż wiele państw boryka się z nierównowagą fiskalną, przejawiającą się m.in. ciągle rosnącym zadłużeniem. Przeprowadzone badania potwierdziły, że zakres tax expenditures w polskim systemie podatkowym jest niezwykle istotny z punktu widzenia stanu finansów publicznych w Polsce. Autorzy dokonali przeglądu doświadczeń międzynarodowych w państwach i instytucjach publikujących raporty tax expenditures, a następnie, czerpiąc z dobrych praktyk, przeprowadzili analizę wartości tej kategorii wydatków z punktu widzenia konsekwencji budżetowych. W rezultacie określono łączną wartość tax expenditures w Polsce (2012 roku), która wyniosła 81,6 mld zł, co znacznie przekracza wysokość deficytu polskiego sektora finansów publicznych w 2012 roku (62,7 mld zł). Utracone dochody budżetowe tytułem funkcjonujących tax expenditures, niepodlegające publicznej kontroli i procesowi budżetowemu, wynios- ły blisko 26,5% (2012 rok), co potwierdza, że brak przejrzystości tej kategorii wydatków publicznych skutecznie ogranicza możliwość prowadzenia odpowiedzialnej polityki fiskalnej.(abstrakt oryginalny)

The subject of this article is the presentation of tax expenditures as a type of public spending recognized as the off budget expenditures, as well as indicating their influence on Polish budget. This aim was proved in the way of comparative studies of theoretical concepts of tax expenditures and solutions applied in the countries reporting them. Tax expenditures strictly related to particular economic and social policy goals, are special tax provisions which partly or absolutely reduce tax burden of some groups of taxpayers, and in the result - diminish the tax revenue appropriately. The focus on these privileges arisen on the base of tax code is highly important in the current budgetary conditions while the huge part of countries is struggling with imbalances of public finance, and increasing public debts. The overall value of estimated tax expenditures in Poland amounted to 81.6 billion PLN in 2012. Comparing this value to the general government deficit in 2012 of 62.7 billion PLN, the scope of public spending realized out of budget procedure is clearly evident. In 2009-2012 the share of tax expenditures in total public spending amounted on average by 18.3%, and the adequate loss of government revenues was estimated at 26.1% of total tax revenue. Unfortunately this not always transparent part of public spending is out of public control and effectively limits the ability of proper and responsible fiscal policy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dziemianowicz R., Wyszkowski A., Budlewska R., 2014, Tax expenditures jako ukryta forma wydatków publicznych, "Gospodarka Narodowa", no. 3.
 2. Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ nui/show.do?dataset=gov_10dd_edpt1&lang=en [access on: 21.08.2014].
 3. Horacio L., Morawski L., Myck M., 2009, Alternatywne rozwiązania podatkowo-zasiłkowe wspierające rodziny z dziećmi, "Bank i Kredyt", no. 40(4).
 4. LeBlanc P., 2013, Tax Expenditures: An OECD-Wide Perspective, presentation at ECFIN Taxation Workshop, The use of tax expenditures in times of fiscal consolidation, 23.10.2013.
 5. Ministerstwo Finansów, 2010, Preferencje podatkowe, Warszawa.
 6. Ministerstwo Finansów, 2011, Preferencje podatkowe. Raport nr 2, Warszawa.
 7. Ministerstwo Finansów, 2012, Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu. Raport Ministerstwa Finansów, Warszawa.
 8. Ministerstwo Finansów, 2013, Preferencje podatkowe. Raport nr 3, Warszawa.
 9. Ministerstwo Finansów, 2014, Preferencje podatkowe. Raport nr 4, Warszawa.
 10. Ministerstwo Finansów, 2014, Public debt in Poland - annual report - 2013, Warszawa.
 11. Surrey S., McDaniel P.R., 1985, Tax Expenditures, Harvard University Press, Cambridge.
 12. Surrey S.S., 1973,Pathways to Tax Reform. The Concept of Tax Expenditures, Harvard University Press, Cambridge.
 13. The International Monetary Fund, 2007, Code of Good Practices on Fiscal Transparency, http://www. imf.org/external/np/pp/2007/ eng/051507c.pdf.
 14. The Organisation for Economic Co-operation and Development, 2002, OECD Best Practices for Budget Transparency, Paris.
 15. The Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010, Tax Expenditures in OECD Countries, Paris.
Cited by
Show
ISSN
2353-8929
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2014.4.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu