BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bobowski Sebastian (Wrocław University of Economics, Poland), Haberla Marcin (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Cluster as an Opportunity for Medical Tourism in Poland
Klaster szansą dla turystyki medycznej w Polsce
Source
Ekonomia XXI Wieku, 2014, nr 4 (4), s. 108-115, tab., bibliogr. 11 poz.
Economics of the 21st Century
Keyword
Klastry, Turystyka, Medycyna
Business cluster, Tourism, Medicine
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu rynku usług medycznych oferowanych klientom - pacjentom z zagranicy oraz wskazanie, w jaki sposób można wykorzystać szanse wynikające z trendów globalnych panujących w tym obszarze. W artykule zaprezentowano główne czynniki determinujące rozwój turystyki medycznej, prognozę sprzedaży w obszarze turystyki medycznej wraz z porównaniem cen wybranych usług medycznych, kryteriami, jakimi kierują się konsumenci oraz usługi medyczne, z jakich korzystają najczęściej turyści medyczni w Polsce. Ponadto artykuł zawiera informacje dotyczące polityki klastrowej i jej założeń w latach 2014-2020, które mogą wpływać bezpośrednio na rozwój klastrów turystyki medycznej, a tym samym przyczyniać się zarówno do rozwoju rynku usług medycznych świadczonych na rzecz obcokrajowców, jak i do rozwoju gospodarczego kraju.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the state of the market of medical services offered to customers - patients from abroad and an indication of the opportunities arising from global trends prevailing in this area. The article presents the major determinants of the development of medical tourism, forecast sales in the medical tourism with a comparison of prices of selected medical services, criteria of selection to be set by the consumers, so as the spectrum of the most popular medical services among the medical tourists in Poland. Furthermore, it provides information on cluster policy and its objectives for the period 2014- -2020, which may directly affect the development of medical tourism clusters and thereby contribute to the development of both the market of medical services provided to foreigners, as well as the economic development of the country.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Crooks V.A., Turner L., Snyder J., Johnston R., Kingsbury P., 2011, Promoting medical tourism to India: messages, images, and the marketing of international patient travel, "Social Science & Medicine", vol. 72.
 2. Dzierżanowski M., 2012, Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 3. Euromonitor, 2014; http://www.euromonitor.com/health-and-wellness-tourism-in-poland/report.
 4. Lunt N., Carrera P., 2010, Medical tourism: assessing the evidence on treatment abroad, "Maturitas", vol. 66(1).
 5. Łęcka I., 2003, Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej, Prace i Studia Geograficzne, Warszawa, t. 32.
 6. Medi-Tour, 2014; http://www.medi-tour.pl/644,0,turystyka-medyczna-na-leczenie-do-polski.html.
 7. Patients, Beyond Borders, 2014; http://www.patientsbeyondborders.com.
 8. Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 9. Rab-Przybyłowicz J., 2014, Produkt turystyki medycznej, Difin, Warszawa.
 10. Rab-Przybyłowicz J., 2010, Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie, [in:] Potencjał turystyczny - zagadnienia ekonomiczne, ed. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 591, ,,Ekonomiczne Problemy Usług", nr 53.
 11. Tourmedica, 2014; http://www.tourmedica.pl/artykuly-medyczne/turystyka-medyczna-w-polsce/.
Cited by
Show
ISSN
2353-8929
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2014.4.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu