BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciszewska Anna (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Structural Funds and Development of Non-Profit Organisations
Fundusze strukturalne a rozwój organizacji non-profit
Source
Ekonomia XXI Wieku, 2014, nr 4 (4), s. 126-143, tab., bibliogr. 15 poz.
Economics of the 21st Century
Keyword
Organizacje non-profit, Fundusze strukturalne
Non-profit organisations, Structural funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prezentowany artykuł zawiera rozważania teoretyczne związane z wpływem funduszy strukturalnych na rozwój organizacji non-profit. Dostęp do tych środków powinien teoretycznie zapewnić tym podmiotom rozwój. Jednak praktyka pokazuje, że nie zawsze tak jest. Obserwujemy dynamikę rozwoju tego sektora i stale niewykorzystany potencjał społeczny. Organizacje te podlegają ciągłej presji ukierunkowanej na pełne wykorzystanie ich zasobów i wzrost efektywności podejmowanych działań. Jednak tempo ich rozwoju uzależnione jest w głównej mierze od środków przeznaczonych na ich rozwój, dlatego zasadne wydaje się dofinansowywanie działalności organizacji non-profit między innymi z funduszy strukturalnych. Środki te pozwalają na zdobycie doświadczenia, które wpływa korzystnie na ich rozwój. Jednak większość organizacji non-profit nie opiera swojego sukcesu na funduszach strukturalnych. Osoby zarządzające bardzo ostrożnie podchodzą do procesu pozyskiwania, wdrażania i rozliczania przedsięwzięć projektowych objętych wsparciem unijnym. Uważają, że proces ten nie zawsze kończy się sukcesem. Artykuł zwraca uwagę, że fundusze strukturalne mogą stanowić klucz do rozwoju organizacji non-profit, ale pod warunkiem, że ubieganie się o to wsparcie finansowe nie będzie przypadkowe i stanowić będzie zorganizowany ciąg działań.(abstrakt oryginalny)

The article contains theoretical considerations connected with the influence of structural funds on the development of non-profit organisations. Theoretically, the access to these funds should ensure development of these entities. However, as practice shows it is not always the case. We observe development dynamics of this sector and constantly unused social potential. These organisations are subject to continuous pressure directed towards full use of their resources and growth in effectiveness of activities undertaken. However, the pace of their development is mainly dependent on funds allocated for their development, therefore it seems legitimate to financially support activities of non-profit organisations from, inter alia, structural funds. These resources enable to earn experience which positively affects their development. However, the success of majority of non-profit organisations is not based on the structural funds. Managing persons are very careful during a process of acquiring, implementing and accounting for EU-supported projects. They think that this process is not always successful. The article draws attention to the fact that structural funds can be a key for development of non-profit organisations, yet provided that applying for financial support will not be accidental and will constitute an organised sequence of activities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czuba M., 2005, Dylematy zarządzania organizacjami non profit, [in:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta, ed. A. Nalepa, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.
 2. Domański J., Zarządzanie strategiczne oraz jego modele dla organizacji non-profit, article published at http://wz.pw.edu.pl, [access 20.10.2012].
 3. Domiter M., Marciszewska A., 2013, Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 4. Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce, 2012, ed. W. Miemiec, UNIMEX, Wrocław.
 5. Gliński P., Palska H., 1997, Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, [in:] Elementy nowego ładu, ed. H. Domański, A. Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 6. Iwankiewicz-Rak B., 2011, Marketing w organizacjach pozarządowych - obszar zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Kolankiewicz E., Komorowska Z., Wasilewska M., 2008, Organizacje pozarządowe a fundusze strukturalne. Podsumowanie wykorzystania funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w Polsce w latach 2004-2006 i perspektywy na okres 2007-2013, Association for the Forum of Non-Governmental Initiatives, Warszawa.
 8. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Umowa Partnerstwa, 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 9. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2012, Raport z badania 2012, 2013, Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 10. Przybylska-Maszner B., 2009, Rola organizacji pozarządowych w realizacji celów wynikających ze Strategii Lizbońskiej, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 11. Teisseyre P., Jak organizacje wykorzystały fundusze unijne?, article published at www.ngo.pl [access 27.11.2014].
 12. Umowa Partnerstwa, Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014
 13. Wojtach A., Uwarunkowania zdolności absorpcyjnej funduszy unijnych w administracji publicznej, article published at http://jmf.wzr.pl/pim/2012_3_1_32.pdf [access 27.11.2014].
 14. www. euroNGO.pl [access 24.10.2014].
 15. www.funduszeeuropejskie.gov.pl [access 10.11.2014].
Cited by
Show
ISSN
2353-8929
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2014.4.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu