BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosiorek Eliza
Title
Odpowiedzialność porządkowa pracowników a współczesne stosunki pracy
Liability for Maintaining Order of Employees and Contemporary Labor Relations
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 22, s. 102-107, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Prawo pracy, Odpowiedzialność porządkowa pracowników, Regulacje prawne
Labour law, Employees responsibilities, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przyjrzenie się pojęciu odpowiedzialności porządkowej pracowników zawartej w ustawie z dnia 26. 06. 1974 r. (Dz. U. z 1974, Nr 24, poz. 141, ze zmian.) i jej zachodzącym zmianom na przełomie lat. Przepisy te umożliwiają realizację uprawnień pracodawcy stosowania tylko takich kar porządkowych, jakie przewiduje kodeks pracy w razie zaistnienia określonych kodeksem przesłanek. Za jej dalszym utrzymaniem w prawie pracy (w dobie gospodarki rynkowej) przemawiają przypisywane jej tradycyjne walory prewencyjno-wychowawcze. Autor jest świadomy, że artykuł nie ujmuje wszystkich zagadnień w sposób wyczerpujący, niektóre zaś kwestie tylko sygnalizuje. Zamiarem autora, było zwrócenie uwagi na charakter odpowiedzialności porządkowej pracownika, a nie szczegółowe omówienie zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

The purpose of writing this article is to look at the concept of liability for maintaining order of employees contained in the Act of 26 06th 1974 (Journal of Laws of 1974 No. 24, item. 141, with amendments.) and the changes taking place throughout the years. These regulations allow employers' to use only those penalties for breach of order which are provided by the Labour Code, and only in the event of specific circumstances defined by the Code. Its continuing maintenance in the labor law (in the market economy) is supported by traditional values attributed to the prevention and education. The author is aware that the article does not include all the issues in a comprehensive manner, and some of the issues are only signaled. Since the author's intention was to draw attention to the nature of the employee's liability for maintaining order, rather than a detailed discussion of the issues. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. K.W. Baran, Zarys systemu prawa pracy t.I Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010.
 2. U. Jackowiak, M. Piankowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 2004 .
 3. D. Klucz, Kompetencje dyscyplinujące pracodawcy a ochrona jego interesów, MoPr 2005, Nr 8.
 4. M. Madej, A. Zwolińka, Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, PiZS, 2011, nr 12.
 5. W. Muszalski, Kodeks pracy, Komentarz, Warszawa 2011.
 6. Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy, lipiec 2013.
 7. W. Szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1972.
 8. M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1969.
 9. K. Walczak, Jedność w różnorodności studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej, Księgą Pamiątkowa dedykowana prof. W. Muszalskiemu, Warszawa 2009.
 10. J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013.
 11. Zbiorowy kodeks pracy projekty opracowane przez Komisję kodyfikacyjną prawa pracy, Katowice 2010.
 12. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy (Dz. U. 1950 Nr 20 poz.168.).
 13. Ustawa z dnia 10 września 1956 r. w sprawie uchylenia przepisów o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy. (Dz.U. 1956 Nr 41, poz. 187).
 14. Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110).
 15. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych (Dz. U. 1928 Nr 35 poz. 323).
 16. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników ( Dz. U. 1928 Nr 35 poz. 324).
 17. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.9.2004 r., I PK 487/03.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu