BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziekański Paweł (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Leśniewski Michał Adam (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Elementy teorii rozwoju gospodarczego w Nowej Ekonomii Instytucjonalnej
Elements of the Theory of Economic Development in the New Institutional Economics
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 20, s. 87-96, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Nowa ekonomia, Ekonomia instytucjonalna, Rozwój gospodarczy, Modele wzrostu, Koszty transakcyjne
Economic theory, New economy, Institutional economics, Economic development, Growth model, Transaction cost
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ekonomia instytucjonalna jest nowym spojrzeniem na rozwój społeczno-gospodarczy. Ekonomia ta aktywnie wpływa na kształtowanie zrównoważonego rozwoju, będącego nowym wyzwaniem dla gospodarek globalnych. Ekonomia instytucjonalna i zrównoważony rozwój wpisują się w warunki współczesnego świata, gdzie mamy do czynienia z sytuacjami kryzysowymi. Rozwój ekonomii instytucjonalnej ma tworzyć dogodne warunki do równowagi między: społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem naturalnym. Gdyby spróbować w jednym zdaniu ująć sens nowej ekonomii instytucjonalnej, to można by je sformułować w następujący sposób: instytucje mają istotne znaczenie dla gospodarki określając reguły transakcji gospodarczych, rozumianych jako wymiana uprawnień właścicielskich, dokonywana w zależności od wysokości kosztów transakcyjnych na rynku bądź w ramach struktury hierarchicznej. (abstrakt oryginalny)

Institutional economics is a new perspective on socio-economic development. Economics has actively influenced the shaping of sustainable development, a new challenge for the global economy. Institutional economics and sustainable development is in line with the modern world, where we have to deal with crisis situations. The development of institutional economics is to create favorable conditions for a balance between: society, economy and environment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becker G. S., Murphy K. M., Tamura R., Human Capital, Fertility, and Economic Growth, "Journal of Political Economy" 1990, vol.98, No. 5.
 2. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.
 3. Coase R. H., Essays on Economics and Economists, The University of Chicago Press, Chicago and London 1995.
 4. Coase R. H., The Problem of Social Cost, "Journal of Law and Economics" 1960, vol. 3, No. 1.
 5. Godłów-Legiędź J., O potrzebie edukacji historycznej w świetle rozwoju myśli ekonomicznej XX wieku [w:] Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju, VIII Kongres Ekonomistów Polskich., PTE, Warszawa 2007, (Materiały z płyty CD).
 6. Hardt Ł., Integracja a koszty transakcyjne nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 1-2.
 7. Jagas J., Nowa ekonomia instytucjonalna a polska transformacja [w:] Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju, VIII Kongres Ekonomistów Polskich., PTE, Warszawa 2007, (Materiały z płyty CD).
 8. Klimczak B., Nieoczekiwany dar wolności [w:] Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju, VIII Kongres Ekonomistów Polskich., PTE, Warszawa 2007, (Materiały z płyty CD).
 9. Landreth H., Colander D. C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
 10. Lucas R. E., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1988, No. 22.
 11. North D. C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York 1990.
 12. Romer P. M., Increasing Returns and Long-Run Growth, "The Journal of Political Economy" 1986,No. 94.
 13. Staniek Z., Czynnik instytucjonalny w różnych nurtach teorii ekonomii, "Kwartalnik historii myśli ekonomicznej" 2006, nr 2-3.
 14. Williamson O. E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998.
 15. Ząbkowicz A., Instytucjonalne uwarunkowania decyzji w gospodarce: przypadek korporacji [w:] Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju, VIII Kongres Ekonomistów Polskich., PTE, Warszawa 2007, (Materiały z płyty CD).
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu