BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciszewska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Skala-Poźniak Agnieszka
Title
Koncepcja wzrostu zrównoważonego w dziedzinie transportu
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2001, z. 21, s. 88-102, rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Sektor usług, Transport, Rozwój zrównoważony transportu
Services sector, Transport, Sustainable development of transport
Note
streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Specyfika sektora usług transportowych polega między innymi na tym, że jego sprawne funkcjonowanie determinuje jakość funkcjonowania pozostałych gałęzi gospodarki. Kształt systemu transportowego jest silnie powiązany z wieloma cechami charakteryzującymi społeczeństwo i stan gospodarki danego państwa (grupy państw). Należy tutaj wymienić przede wszystkim geograficzne położenie i charakterystykę badanego obszaru, uwarunkowania historyczne (np. podział kraju), mobilność społeczną, poziom przedsiębiorczości, strukturę gałęziową gospodarki (co ma bezpośrednie przełożenie na jej transportochłonność), stopień rozwoju infrastruktury transportowej, poziom zaawansowania technologicznego, wskaźniki wzrostu gospodarczego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju. Raport. Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju, 1999.
 2. Bartczak K., Transport w społeczeństwie informacyjnym, "Przegląd Komunikacyjny" nr1/2001.
 3. Bauer R., Dylematy polityki transportowej, w: Transport u progu XXI wieku. Red. J. Ostaszewski. Warszawa: SGH, 2000.
 4. Conference, United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992.
 5. Dunning J., Alliance capitalism and global business. London: Routledge, 1997.
 6. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE, 1996.
 7. Kleer J., Globalizacja gospodarki a integracja regionalna, w: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, J. Kleer i in. Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa, 1998.
 8. Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, w: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, J. Kleer i in. Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa, 1998.
 9. Lisicka H., Koncepcja zrównoważonego rozwoju podstawą polityki przemysłowej i ochrony środowiska, "Ochrona Środowiska, Prawo i Polityka", nr 1/1998.
 10. Meadows D. H., Meadows D. L., Randers W. W., Granice wzrostu. Warszawa: PWE, 1973.
 11. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, Warszawa: PWE, 1991.
 12. OECD Integrating transport and environmental policy: perspectives for a sustainable mobility. Berlin , Germany, March 25-27, 1991.
 13. OECD, Environmentally Sustainable Transport in the CEI Countries in Transition - Final Report. Paris 1999.
 14. Romański S., Praktyczne aspekty internalizacji kosztów zewnętrznych, "Problemy Ekonomiki Transportu", nr 4/2000.
 15. Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku. Wytyczne dla resortów opracowujących strategie sektorowe. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, 1999 Trends in the Transport Sector 1970-1998 ECMT.
 16. Założenia polityki transportowej państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju. Warszawa: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, 2000.
 17. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce świtowej. Warszawa: PWN, 1998.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu