BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulecki Kacper (Universität Konstanz, Niemcy, doktorant)
Title
"Partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju" jako nowa forma współpracy transnarodowej
Partnerships for sustainable development as a new form of transnational cooperation
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 40, nr 3/4, s. 91-112, tab., bibliogr. 53 poz.
International Relations
Keyword
Rozwój zrównoważony, Ekorozwój, Współpraca międzynarodowa
Sustainable development, Eco-development, International cooperation
Note
summ.
Abstract
Przez "partnerstwo transnarodowe" w kontekście międzynarodowych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, prowadzonych w systemie ONZ, rozumiemy taką formę zinstytucjonalizowanej współpracy, w której nacisk jest położony na równość uczestniczących stron ("partnerski" charakter organizacji) oraz na wielopoziomowość owej współpracy (stąd "trans", a nie "międzynarodowe"). Mówi się również o "partnerstwach wielostronnych" (multistakeholder), co z kolei ma wskazywać na różnorodność uczestników. Przykładowo, stroną z punktu widzenia partnerstwa transnarodowego może być zarówno rząd, prywatna firma operująca w wielu krajach, jak i spółdzielnia rolników, których pola mają zostać wykupione przez zagraniczną spółkę wydobywczą - o ile wszystkie te podmioty łączy wspólny cel. Termin "partnerstwo" (partnership), używane w znaczeniu relacji, ale też pewnej formy organizacyjnej, nie ma w języku polskim ugruntowanej pozycji, przeciwnie - wciąż brzmi dość nienaturalnie. Nie można jednak ignorować jego popularyzacji, zwłaszcza w literaturze dotyczącej administracji publicznej i biznesu. Coraz szerzej dyskutuje się o "partnerstwach publiczno-prywatnych" jako formie współpracy (nie zaś jako modelu organizacji) i skutecznym narzędziu zarządzania, mającym odciążyć publiczne budżety i instytucje. Podobną rolę, w skali transnarodowej, mają pełnić partnerstwa wielostronne. (fragment tekstu)

The article proposes to fill the gap in current research on sustainability partnerships, by explaining the performance of sustainable energy partnerships. It argues that while multi-stakeholder partnerships in the issue area of sustainable development have been hailed as a remedy for the obvious problems of global environmental governance, there is little proof of any notable improvement that these institutions bring about. The author shows that the majority of initiatives registered with the UN DESA Commission on Sustainable Development are inactive or dysfunctional. Those partnerships that do function are in most cases regular non-governmental organizations which puts their proclaimed institutional innovativeness into question. Only a handful of energy partnerships could be evaluated as visible and effective. Most notable among them are the largest multistakeholder partnership - REEEP, and the most politicized one - GFRP. Possible risks in the privatization of environmental governance are also highlighted, while there is very little that can be said of CSD partnerships in positive terms. It is suggested that in order to function properly, a partnership needs to adopt the form of an INGO, with an inclusive executive body providing expertise and an administrative secretariat taking care of the day-to-day functioning of the initiative. Particular cases of successful and dysfunctional partnerships are discussed. The empirical analysis is set on the background of a critical review of existing literature on institutions in international politics, as well as a theoretical discussion of the difficulties an analyst encounters while attempting to assess the effectiveness of a given partnership. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Mert, Partnerships and the Privatisation of Environmental Governance. On myths, forces of nature and other inevitabilities, "GLOGOV Sumner School Papers", 2009.
 2. K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, Warszawa 2007
 3. B.P. Korbus, M. Strawiński, Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Warszawa 2006
 4. N. Timmins, S. Davoudi, Blaski i cieniepubliczno-prywatnegopartnerstwa, "Rzeczpospolita" z 6 marca 2006 r.
 5. Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development, Chapter II, Towards Sustainable Development, 20 marca 1987 r., http://worldinbalance.net/agreements/1987-brundtland.php (20.06.2009)
 6. "Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" 2009, t. 11, nr 1 (numer specjalny poświęcony tematyce zrównoważonego rozwoju).
 7. J. Kordalewski, Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki a Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, "Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" 2009, t. 11, nr 1,
 8. Baza danych UNDESA/CSD dostępna jest na stronie: http://webapps01.un.org/dsd/partnerships/public/welcome.do (20.06.2009).
 9. R. Keohane, J. Nye, Power and Interdependence: World Politics in Transition, Boston 1977.
 10. R. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton 1984.
 11. K. Waltz, Theory of International Politics, New York 1979.
 12. S. Krasner, International Regimes, Ithaca 1993.
 13. C.J. van Kersbergen, F. van Waarden, Governance as a Bridge Between Disciplines, "European Journal of Political Research" 2004, t. 43
 14. K. Raustiala, States, NGOs, and International Environmental Institutions, "International Studies Quarterly" 1997, t. 41, nr 4.
 15. J. Rosenau, Governance, Order and Change in World Politics, w: J. Rosenau i E. Czempiel (red.), Governance Without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge 1992
 16. J. Rosenau, The Study of World Politics: Globalization and Governance, t. 2, New York 2006
 17. L. Finkelstein, What Is Global Governance?, "Global Governance" 1995, t. 3, nr 1
 18. J. Rosenau, Change, complexity and governance in globalizing space, w: J. Pierre (red.), Debating Governance: Authority, Steering and Democracy, Oxford 2000
 19. K. Spaeth, Inside Global Governance. New Borders of a Concept, odczyt na konferencji "Critical Perspectives on Global Governance" w Amerang (Niemcy), listopad 2002 r.
 20. H. Overbeek, Global Governance, Class, Hegemony: a Historical Materialist Perspective, "VU Amsterdam: Working Papers Political Science" 2004.
 21. U. Brand, Order and Formation: Global Governance as a Possible Hegemonial Discourse of the Internationally Political, tekst przygotowany na konferencję 'Critical Perspectives on Global Governance', Amerang (Niemcy), listopad 2002 r.
 22. K. Dingwerth, P. Pattberg, Global Governance as a Perspective on World Politics, "Global Governance" 2006, t. 2, nr 12
 23. R. Latham, Politics in a Floating World: Toward a Critique of Global Governance, w: M. Hewson, T. J. Sinclair (red.), Approaches to Global Governance Theory, Albany 1999
 24. Enhanced Cooperation between the United Nations and All Relevant Partners, in Particular the Private Sector, Raport Sekretarza Generalnego, A/60/214, ONZ, 10 sierpnia 2005 r.
 25. A. Mert, Partnerships for Sustainable Development as Discursive Practice: Shifts in Discourses of Environment and Democracy, "Forest Policy and Economics" 2009, t. 11, nr 2
 26. J. Martens, Multi-stakeholder Partnerships - Future Models of Multilateralism?, "Dialogue on Globalization. Occasional Papers", Friedrich Ebert Stiftung, Berlin 2007.
 27. T. Borzel, T. Risse, Public-Private Partnerships: Effective and Legitimate Tools of International Governance, w: E. Grande, L.W. Pauly (red.), Reconstructing Political Authority: Complex Sovereignty and the Foundations of Global Governance, Toronto 2004.
 28. Ch. Streck, Global Public Policy Networks, International Organizations and International Environmental Governance, "Road to World Summit 2002" 2002.
 29. Ch. Streck, Global Public Policy Networks as Coalitions for Change, w: D. Esty, M. Ivanova (red.), Global Environmental Governance, Options and Opportunities, Yale 2002.
 30. L. Andonova, Transnational Climate Change Governance, tekst przygotowany na konferencję 'Human Dimensions of Global Environmental Change', Amsterdam, maj 2007 r.
 31. F. Biermann, P. Pattberg, S. Chan, A. Mert, Partnerships for Sustainable Development: An Appraisal Framework, "Global Governance Working Paper" 2007.
 32. http://www.ivm.vu.nl/en/projects/Departments/environmental-policy-analysis/index.asp (25.06.2009).
 33. F. Biermann, S. Chan, A. Mert, P. Pattberg, Multi-stakeholder Partnerships for Sustainable Development: Does the Promise Hold?, w: P. Glasbergen, F. Biermann, A. Mol (red.), Partnerships, Governance and Sustainable Development. Reflections on Theory and Practice, Cheltenham 2007
 34. T. Brühl, The Privatization of International Environmental Governance, w: F. Biermann, R. Brohm, K. Dingwerth (red.), Proceedings of the 2001 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change: Global Environmental Change and the Nation State, Potsdam 2002.
 35. T. Bernauer, The Effect of Environmental Institutions: How We Might Learn More, "International Organization" 1995, t. 49, nr 2
 36. O. Young, Inferences and Indices: Evaluating the Effectiveness of International Environmental Regimes, "Global Environmental Politics" 2001, t. 1, nr 1.
 37. R.B. Mitchell, Regime Design Matters: Intentional Oil Pollution and Treaty Compliance, "International Organization" 1994, t. 48, nr 3
 38. S. Barrett, Montreal versus Kyoto, "Global Public Goods" 1999
 39. D. Easton, A Systems Analysis of Political Life, New York 1965.
 40. P. Pattberg, K. Szulecki, S. Chan, A. Mert, Assessing the Role and Relevance of the Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP) in Global Sustainability Governance, w: D. Vollmer (red.), Enhancing the Effectiveness of Sustainability Partnerships, Washington 2009.
 41. African Energy Legacy Projects, http://www.sadc.int/
 42. http://www.sapp.co.zw/ (19.02.2009).
 43. The LPG Challenge, http://webapps01.un.org/dsd/partnerships/public/partnerships/197.html (19.02.2009).
 44. Pacific Islands Energy for Sustainable Development, http://www.sopac.org/tiki-index.php?page=Introduction (19.02.2009).
 45. CSD: http://webapps01.un.org/dsd/partnerships/public/welcome.do (20.02. 2009).
 46. International Renewable Energy Alliance, http://www.ren-alliance.org/ (19.02.2009).
 47. E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006.
 48. Methane to Markets, http://www.methanetomarkets.org (19.02.2009).
 49. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership, www.reeep.org (19.02.2009).
 50. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, www.ren21.net (19.02. 2009).
 51. International Solar Energy Society, www.ises.org (19.02.2009).
 52. Global Gas Flaring Reduction Partnership. At, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ET0GMC/EXTGGFR/0,,menuPK:578075~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSiteP K:578069,00.html (19.02.2009).
 53. R. Falkner, Private Environmental Governance and International Relations: Exploring the Links, "Global Environmental Politics" 2003, nr 3
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu