BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nehrebecki Andrzej J.
Title
Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej
Common energy policy of the European Union
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 40, nr 3/4, s. 125-145, bibliogr. 45 poz.
International Relations
Keyword
Polityka energetyczna
Energy policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Od najdawniejszych czasów człowiek dąży do zapewnienia sobie odpowiedniej ilości energii, która zabezpieczyłaby go przed chłodem i pozwoliła sprawnie funkcjonować. We współczesnym świecie, już nie sama tylko energia cieplna jest dla nas najważniejsza. Energetyka, przez większość ludzi uważana za jedną z wielu dziedzin gospodarki, często bagatelizowana, jest odpowiedzialna za praktycznie wszystkie sfery życia człowieka. Błyskawiczny postęp, jaki osiągnęła ludzkość w ubiegłym stuleciu spowodował potężny wzrost zapotrzebowania na wszystkie nośniki energii. Największe światowe gospodarki USA, Chin, Indii, Rosji czy państw Unii Europejskiej nie są w stanie sprawnie funkcjonować bez ciągłego zwiększania mocy wytwórczych energii elektrycznej oraz coraz większego wykorzystania surowców energetycznych. Znaczenie energii dla światowej gospodarki można porównać do krwiobiegu w żywym organizmie. Tak jak krew zasila cały organizm, aby mógł sprawnie działać, tak też energia jest niezbędna dla funkcjonowania światowej gospodarki, w tym gospodarek wszystkich państw oddzielnie. W tym miejscu należy pamiętać, czym grozi organizmowi utrata pewnej ilości krwi. W przypadku kryzysów energetycznych i spadku mocy na całym świecie, skutki takiej sytuacji mogą się okazać tragiczne dla całej ludzkości. Już podczas wielkiego kryzysu energetycznego na początku lat 70. XX w. dało się zauważyć, jak słabo świat jest przygotowany na ewentualne problemy z dostawami energii. Od tego czasu kwestia bezpieczeństwa energetycznego na stałe za gościła w strategiach rozwoju i bezpieczeństwa wszystkich państw na naszym globie. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. COM (2001) 125 z 13 marca 2001 r.
 2. Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju, Komisja Europejska wzywa do nowej rewolucji przemysłowej "CORDIS Focus Newsletter" 2007, nr 275
 3. K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2004
 4. Z. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska: (łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy), Białystok 2005.
 5. S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004
 6. Traktat o EWEA.
 7. Z. Doliwa-Klepacki, Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warszawa 1999
 8. Protokoll eines Abkommens betreffend die Energiefragen, vereinbart zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften gelegentlich der 94. Tagung des Besonderen Ministerrats der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl am 21. April 1964 in Luxemburg, "Official Journal" z 30 kwietnia 1964 r., nr 069
 9. A. Dobroczyńska, Energetyka w Unii Europejskiej: droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2003.
 10. Ryrektywę Rady WE 72/318 z 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do gazomierzy (Dz. Urz. WE z 6 września 1971 r., L 202, s. 21-31)
 11. Dyrektywa Rady WE 68/414 z 20 grudnia 1968 r., Dz. Urz. WE z 23 grudnia 1968 r., L 308, s. 14-16
 12. Dyrektywa Rady WE 72/425 z 19 grudnia 1972 r., Dz. Urz. WE z 28 grudnia 1972 r., L 291, s. 154-154
 13. Official Energy Statistics from the U.S. Government, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/A0MC/7079.html (10.11.2007).
 14. Council Resolution of 17 December 1974 concerning Community energy policy objectives for 1985, "Official Journal" z 9 lipca 1975 r., C 153
 15. Council Resolution of 9 June 1980 concerning Community energy policy objectives for 1990 and convergence of the policies of the Member States, "Official Journal" z 18 czerwca 1980 r., C 149
 16. Council Resolution of 16 September 1986 concerning new Community energy policy objectives for 1995 and convergence of the policies of the Member States, "Official Journal" z 25 września 1986 r., C 241
 17. G. Rabanal, Energy Strategy in the European Union, "Polityka Energetyczna" 2003, t. 6. z. 1
 18. Proposal for a Council Directive concerning common rules fro the internal market in electricity/natural gas, COM(91) 548 384/385 z 21 lutego 1992 r.
 19. S.S. Andersen, EU Energy Policy: Interest Interaction and Supranational Authority, ARENA working papers 2000, http://www.arena.uio.no/publications/wp00_5.htm - z 27 grudnia 2007 r.
 20. Orzeczenie ETS w sprawie C-393/92 Almelo v. Ijsselmij z 27 kwietnia 1994 r..
 21. Trans-European Energy Networks, http://ec.europa.eu/ten/energy/index_en.htm (18.12.2007).
 22. K. Kosior, Ch. Mogelin, Energy Policy and Energy law of the European Union, w L. Jesień (red.), The Future of European Energy Security, Kraków 2006
 23. COM (94) 659 z 11 stycznia 1995 r.
 24. Dz. Urz. WE z 30 stycznia 1997 r., L 27, s. 20-29.
 25. G. Lot, D. Michalski, Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2000, nr 12
 26. The Lisbon European Council - An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe (23-24 marca 2000 r.).
 27. Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych UKIE, http://www.um.warszawa.pl/testy/files/File/strategia_lizbonska.pdf (23.01.2008).
 28. Wnioski prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie 15-16 marca 2002 r., http://libr.sejm.gov.pl/oide/dokumenty/konkluzje/barcelona200203.pdf (15.02.2008).
 29. Dz. Urz. WE z 15 lipca 2003 r., L 176, s. 37-56.
 30. D. Michalski, Regulacja rynku energii w UE, "Wspólnoty Europejskie" 2004, nr 1.
 31. M. Kozak, P. Seklecki, Dyrektywy funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu w UE, "Rurociągi. Polish Pipeline Journal" 2003, nr 4, http://www.rurociagi.com/spis_art/2003_4/dyrektywy.html (31.01.2008).
 32. Dyrektywa IEM (Internal Energy Market) - 96/92/WE
 33. Dz. Urz. WE z 21 lipca 1998 r., L 204, s. 1-12.
 34. K. Bolesta, Liberalizacja rynku gazu w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2001, nr 3
 35. Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 r., dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE, Dz. Urz. WE z 15 lipca 2003 r., L 176
 36. R. Bacque, A. Leparmentier, MM. Chirac et Jospin, cote a cote a Barcelone, défendent le monopole d'EDF, "Le Monde" z 16 marca 2002 r.
 37. M. Kozak, P Seklecki, Nowe dyrektywy - podstawy prawne funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w krajach UE, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2003 r., nr 5.
 38. A. Piebalgs, Better choice, service and proces in the new European energy market, Przemówienie podczas Konferencji Prawa Energetycznego UE, Bruksela 19 września 2007 r., http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/562&format=HTML&aged=0&language=EN&gui Language=en (6.05.2008).
 39. Raport o implementacji dołączony do Komunikatu KE dla RUE i PE. Perspektywy rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu, COM (2006) 841 z 10 stycznia 2007 r.
 40. The UE Electricity and Gas markets: third legislative package September 2007, http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm (2.07.2008).
 41. Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/051-19789-023-01-04-909-20080128IPR19788-23-01-2008-2008-false/default_pl.htm (5.07.2008).
 42. D. Ciepiela, KE vs. koncerny energetyczne: walka o własność, "Nowy Przemysł" 2007, nr 11
 43. COM (2007)1 z 10 stycznia 2007 r.
 44. MEMO/07/7 Strategia energetyczna dla Europy, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/7&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en (7.07.2008).
 45. www.mg.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu