BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulczewski Grzegorz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Odpowiedzialność świata biznesu w świetle postulatów etyk nierygorystycznych
Business Responsibility in the Light of Non-rigoristic Ethics Postulates
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 173-180
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Etyka działalności gospodarczej, Poglądy filozoficzne, Odpowiedzialność
Business activity ethics, Philosophical thought, Responsibility
Note
summ.
Abstract
Od połowy XX w. wzrasta refleksja nad nowoczesnością jako określeniem czasów współczesnych. W ramach tej historiozoficznej refleksji doszło do prób zakwestionowania tradycyjnych argumentacji etycznych. Głoszono bowiem hasła nie tylko pożegnania z metafizyczną skłonnością do formułowania "pierwszych zasad", ale również ostro krytykowano wszelkie poszukiwanie zasad etycznych zdolnych do stworzenia wymogów bezwzględnego obowiązywania. Radykalnej krytyki tej tendencji dokonali F. Lyotard, R. Rorty, G. Vattimo, O. Marquard jak i Z. Bauman. (fragment tekstu)

In the paper I first criticize ethical rigorism which follows from Kant's ethics of obligation. Then I present alternative non - rigoristic solutions - among them K.O. Apel's ethics of dialogue and a double effect doctrine. I discuss the problem if they complement or contradict Kant's proposals. I also show how the non-rigoristic ethics view the development of business responsibility. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tł. M. Wartenberg, PWN, Warszawa 1984, s. 62.
  2. R.B. Brant, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki,.tł. B. Stanosz, PWN, Warszawa 1996, s. 55.
  3. O. Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tł. K. Krzemieniowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1994, s. 54-55.
  4. K.O. Apel, Uniwersalistyczna etyka współodpowiedzialności, tł. Z. Zwoliński, "Etyka" 1996, nr 29, s. 9.
  5. K.O. Apel, Etyka dyskursu, tł. T. Mańko, "Principia" 1992, nr 5, s. 6.
  6. A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej, tł. K. Krzemieniowa, Czytelnik, Warszawa 2001, s. 208.
  7. K.O. Apel, Zasada samoufundowania swoich podstaw w hermeneutycznej rekonstrukcji historii, tł. P. Znaniecki, [w:] T. Buksiński, Rozumność i racjonalność, Wydawnictwo IF UAM, Poznań 1997, s. 85.
  8. W. Ross, O naturze dobra, tł. W. Galewicz, "Znak" 1999, nr 9 (532) , s. 102.
  9. H. Steinmann, A. Lohr, Grundlagen der Unternehmensethik, Verlag, C.E. Poeschel, Nurnberg 1991, s. 74.
  10. P. Koslowski, Gesellschaftliche Koordination. Eine ontologische und kulturwissenschaftliche Theorie der Markwirtschaft, J.C.B. Mohr, Tubingen 1991, s. 172.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu