BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewicka-Strzałecka Anna (Polska Akademia Nauk)
Title
Korupcja i zaufanie
Corruption and Trust
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 211-219
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Korupcja, Zaufanie społeczne, Społeczeństwo obywatelskie
Corruption, Social trust, Civic society
Note
summ.
Abstract
W ciągu ostatnich kilkunastu lat korupcja i zaufanie znalazły się w centrum zainteresowania badaczy, podejmowane są także próby określenia związku między tymi zjawiskami. Czasem twierdzi się, że są to dwie strony tego samego medalu, czyli że zależność między nimi jest odwrotnie proporcjonalna, a więc im więcej zaufania tym mniej korupcji. Wskazuje się, iż konsekwencje tych zjawisk są podobne, ponieważ społeczeństwa cieszące się wysokim poziomem zaufania i niskim poziomem korupcji mają lepsze rządy, szybszy wzrost gospodarczy, sprawiedliwiej redystrybuują dochody, obywatele wykazują większy szacunek dla prawa. Pojawia się w związku z tym pytanie, od czego należy zacząć, by osiągnąć te cele. Czy położyć nacisk na ograniczenie korupcji, czy na zwiększenie poziomu zaufania? Ważne zatem staje się ustalenie nie tylko samej zależności między korupcją i zaufaniem, ale również jej kierunku, a więc odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną, a co skutkiem. Na kształt tej zależności ma wpływ samo rozumienie pojęć korupcji i zaufania, dlatego warto w kontekście tych poszukiwań zdać sobie sprawę ze złożoności obu zjawisk, ich wielorakich uwarunkowań i skutków. (fragment tekstu)

Corruption and trust are attracting a lot of attention around the world. It is also a growing interest in relationship between these two phenomena. This paper surveys and discusses issues related to the multidimensional nature of corruption and different kinds of trust. General conclusion is that corruption and trust are strongly related, i.e. trusting societies have less corruption and better economic growth. But trust is not an absolute value. If trust is limited to some groups of persons it can turn into amoral familsm described by Banfield. Such kind of trust has a negative influence on society and economy. Some empirical evidence seem to indicate that the level of amoral familism in Poland is rather high and one can suppose that it is one of the serious causes of corruption of special kind, namely nepotism. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. E. Uslaner, Trust and Corruption, [w:] J.G. Lambsdorff, M. Taube, M. Schramm (red.), The New Institutional Economics of Corruption, Routledge, London 2004.
 2. V. Tanzi, Corruption Around the World, "IMF Staff Papers" 1998, No. 45(4), s. 559-594.
 3. D. Gambetta, Can We Trust Trust? [w:] D. Gambetta (red.), Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Basil Blackwell, Oxford 1988, s. 217.
 4. P. Sztompka, Czy kryzys zaufania w społeczeństwie polskim, "Acta Collegium Invisibile" 1997, zeszyt 2, s. 54.
 5. S. Rose-Ackerman, Trust, Honesty, and Corruption: Reflection on the State Building Process, "European Journal of Sociology" 2001, vol. 42, s. 27-71.
 6. F. Fukuyama, Kapitał społeczny, [w:] L. E. Harrison i S. P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-a, Poznań 2003, s. 170.
 7. E. Banfield, The Moral Basis of a Backward Society, Free Press, New York 1958.
 8. S.M. Lipset, G.S. Lenz, Korupcja, kultura i rynki, [w:] L.E. Harrison i S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 199.
 9. D. Inglehart, Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1997.
 10. A. Lewicka-Strzałecka, Moralność ekonomiczna w krajach europejskich, [w:] H. Domański, A. Ostrowska i P.B. Sztabiński (red.), W środku Europy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 241- 266.
 11. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2002.
 12. J. Pilczyński, Toniemy w paragrafach, "Rzeczpospolita" 2005, 31.05.
 13. L. Kolarska-Bobińska, O. Pucek, Polski kapitalizm po piętnastu latach - społeczna ocena funkcjonowania systemu gospodarczego, [w:] L. Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 14. Doing Business in 2004, Regulacje i ich znaczenie, Bank Światowy i Fundacja Ius et Lex, 2004.
 15. Zaufanie w sferze prywatnej i publicznej a społeczeństwo obywatelskie, Komunikat CBOS, Warszawa luty 2006.
 16. E. Wnuk-Lipiński, Tak nam dobrze i tak strasznie źle, "Tygodnik Powszechny", http://tygodnik.onet.pl
 17. Poszukiwanie pracy - opinie i doświadczenia Polaków, Komunikat CBOS, Warszawa marzec 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu