BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwarciński Tomasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Racje na rzecz równości. Spór Roberta Nozicka z Bernardem Williamsem na temat uzasadnienia równości dystrybutywnej
The Reasons for Equality. The Dispute between Robert Nozick and Bernard Williams about the Justification of Distributive Equality
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 247-257
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Poglądy filozoficzne, Potrzeby człowieka, Sprawiedliwość społeczna, Historia myśli ekonomicznej
Philosophical thought, Human needs, Social justice, History of economic thought
Note
summ.
Nozick Robert, Williams Bernard
Abstract
W książce Anarchia, państwo, utopia, chyba najbardziej znanym dziele Roberta Nozicka, znajdujemy następujący fragment: Faktem jest zadziwiające ubóstwo argumentów na rzecz równości, które byłyby w stanie stawić czoło racjom będącym podstawą takiej czy innej nieglobalnej i nieschematycznej koncepcji sprawiedliwości udziałów. (Niemniej wcale nie brak niczym nie popartych presumpcji na rzecz równości.) Rozważę argument, któremu w ostatnich latach filozofowie poświęcili największą uwagę; to argument wysunięty przez Bernarda Williamsa we wpływowej rozprawie The Idea of Equality. W niniejszym artykule przyjrzymy się argumentacji Williamsa na rzecz równego podziału dóbr oraz racjom Nozicka usprawiedliwiającym sytuacje nierówności. Naszym celem jest bowiem ukazanie mocnych i słabych stron stanowisk prezentowanych przez obydwu filozofów. (fragment tekstu)

The article presents a critical approach to two standpoints formulated by Bernard Williams and Robert Nozick on the issue of distributive equality. According to Williams, "for every difference in the way man are treated, some general reason or principle of differentiation must be given." The reasons might be either people's needs (e.g. medical needs) or their merits (e.g. intelligence). Those who have the same needs should receive an equal distribution of goods, which serve to satisfy those needs. The people who lack certain merits and, therefore, do not posses equal opportunities for the desire goods (e.g. education), should have the opportunities equalized. In both cases it is irrational to distribute goods according to wealth. Nozick opposes both types of equality, the one based on needs and the one based on merits. Nozick claims that people's entitlements to self-ownership and their property rights are far superior to Williams' idea of equality. The main objective of the article is to present the strong and weak sides of the two standpoints, i.e. egalitarianism of Williams and antiegalitarianism of Nozick. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa 1999.
  2. B. Williams, The Idea of Equality, [w:] B. Williams, Problems of the Self, Cambridge University Press, Cambridge 1973, s. 231.
  3. S. Gosepath, Equality, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2005 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = .
  4. W. Sadurski, Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, PWN, Warszawa 1988, s. 160-171.
  5. D. Miller, Desert and Merit, [w:] Routledge Encyclopedia of Philosophy, E. Craig (ed.), tom 3, Routledge, London, N. York 1998, s. 24-27.
  6. R. Arneson, Equality of Opportunity, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2002 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
  7. W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna: wprowadzenie, tłum. A. Pawelec, Znak, Kraków 1998, s. 112-145.
  8. A. Sen, Rights and Agency, "Philosophy and Public Affairs" 1982, nr 11, s. 7-12.
  9. A. Sen, On Ethics and Economics, Blackwell, Oxford 1987, s. 70-78.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu