BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Milka Karolina (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, studentka)
Title
Odpowiedzialność za długi spadkowe - charakterystyka oraz zmiany wprowadzone nowelizacją z 18 marca 2011 r.
Liability for Debts - Characteristics and Changes to the Amendment of 18 March 2011
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 17, s. 64-71, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Prawo cywilne, Kodeks cywilny
Civil law, Civil Code
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia kwestie związane z odpowiedzialnością spadkobiercy za długi spadkodawcy. W jego treści przybliżono zakres odpowiedzialności w przypadku przyjęcia spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Autorka przybliża również zagadnienia związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issues related to the liability of a heir for inherited debts of the decedent. Its content analyses the scope of liability in case the inheritance is accepted directly or in full. The author also introduces the problems connected with liability for inherited debts of a person on whose behalf a specific bequest was made. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  3. Wyrok SN z 26 lutego 1970 r., II CR 388/69, OSNCP 1970, Nr 12, poz. 229.
  4. Wyrok SN z 20 maja 2009 r., I CSK 503/08, LEX nr 519357.
  5. Kaltenbek-Skarbek L., Żurek W., Prawo spadkowe, Warszawa 2007, LEX nr 126008.
  6. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, pod red A. Kidyba, wyd. 3, Warszawa 2011, LEX nr 139875.
  7. Skowrońska-Bocian E., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, wyd. 3, Warszawa 2001.
  8. Witczak H., Kawałko K., Prawo spadkowe, Warszawa 2010.
  9. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 kwietnia 2010 r., Druk nr 3018, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/B8E1284ED95F193BC125771A003CC47E/$file/3018.pdf (stan na 20 lutego 2012).
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu