BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żmija Janusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego
The Using of the European Union Regional Policy Instruments in Local Government Units
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 91-101, rys., tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Polityka regionalna UE, Fundusze strukturalne, Samorząd terytorialny, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Sektorowy Program Operacyjny, Rozwój obszarów wiejskich
EU regional policy, Structural funds, Local government, Integrated Regional Operational Programme, Sectoral Operational Programme, Rural development
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
W artykule autorzy podejmują próbę przedstawienia wykorzystania funduszy strukturalnych przez gminy. Jako obszar badań przyjęto teren województwa małopolskiego. Analizą objęto dwa programy operacyjne współfinansowane z funduszy strukturalnych UE, które były wdrażane w Polsce w okresie programowania 2004-2006. Były to Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Analizy poprowadzono z uwzględnieniem specyfiki i zróżnicowania budżetów lokalnych. (abstrakt oryginalny)

In the article the author takes an attempt at describing of structural funds' using by communes. The Malopolska Region was treated as the area of research. With the analysis were provided two operational programmes, which were co-financed from the EU structural funds. Both of them were implemented in Poland in the programming period 2004-2006. It was Sectoral Operational Programme Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development and Integrated Regional Operational Programme. Analyses were conducted considering the specificity and diversification of the local government budgets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bielecka D.: Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystywaniu środków z funduszu SAPARD, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(23)/2006.
  2. Brol M.: Możliwości wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej - perspektywa pierwszych lat członkostwa [w:] Unifikacja gospodarek europejskich. Szanse i zagrożenia, Manikowski A., Psyk A. (red.), Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2004.
  3. Kosek-Wojnar M.: Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 4/ 2006.
  4. Myna A.: Bariery w korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie gmin Lubelszczyzny, Samorząd Terytorialny, nr 9(165)/2004.
  5. Swianiewicz P.: Czy środki z Unii Europejskiej dla samorządów zwiększają rozpiętości międzyregionalne?, Samorząd Terytorialny, nr 12/2006.
  6. Traktat Rzymski o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r. [http://europa.eu/scadplus/treaties/eec_en.htm]
  7. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8. marca 1990 r., Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu