BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pondel Hanna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki regionalnej na przykładzie województwa wielkopolskiego
The Integrated Operational Programme of Regional Development as an Instrument of the Regional Policy on the Example of the Wielkopolska Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 187-197, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Polityka regionalna, Fundusze strukturalne, Rozwój regionalny, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Środki unijne
Integrated Regional Operational Programme, Regional policy, Structural funds, Regional development, Instruments supporting regional development, EU funds union
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstract
Celem opracowania jest prezentacja i ocena stopnia wykorzystania w województwie wielkopolskim funduszy strukturalnych, dostępnych w ramach ZPORR, a także wskazanie barier i trudności związanych z ich pozyskaniem oraz wykorzystaniem. Obecnie fundusze unijne w Wielkopolsce przeznaczane są na podstawowe inwestycje infrastrukturalne, które dopiero w przyszłości znacząco mogą wpłynąć na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego oraz atrakcyjność regionu. W strukturze przedmiotowej projektów realizowanych w ramach Priorytetów 1 i 3 ZPORR, w grupie projektów o wyższej wartości całkowitej dominują inwestycje transportowe oraz środowiskowe. Przedmiotem największej liczby projektów są inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa (około 40%), są to jednak na ogół projekty o stosunkowo niewielkiej całkowitej wartości jednostkowej. Nie są realizowane projekty w takich dziedzinach, jak selektywna zbiórka odpadów, recykling, sieć ciepłownicza czy odnawialne źródła energii. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is presentation and opinion to the point of European Union Funds extent using in Wielkopolska Voivodship, funds accessible within the confines of IROP, identification the barriers and difficulty connected with funds getting and using. Currently, Union Funds in Wielkopolska are designed for elementary infrastructural investments, which just in the future can significant influence to the level of social-economic development and regions attractiveness. In the objective structure of projects which were realized within the confines of Priority 1 and 3 IROP, in group of projects with higher total value, predominate forwarding and environmental investments. Object of the large number of projects are investment into microenterprise (about 40%), there are yet, in general, projects with relatively not large total unit value. There are not realized projects in such field as selective material collection, recycling, heat distribution network, renewables. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grzeszczyk T., Zarządzanie funduszami europejskimi w rozwoju województwa, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2003.
 2. Informacja miesięczna dotycząca ZPORR na koniec czerwca 2008 r., Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
 3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl.
 4. Poździk R., Fundusze unijne. Zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2008.
 5. Projekty współfinansowane ze środków UE. Od pomysłu do studium wykonalności, pod red. J. Skrzypka, Twigger, Warszawa 2005.
 6. Raport o rozwoju i polityce regionalnej, Departament Koordynacji Programów Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2007.
 7. Sprawozdanie z realizacji ZPORR nr 0-1/2008, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 8. Sprawozdanie z realizacji ZPORR w województwie wielkopolskim za I półrocze 2008 r., Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
 9. Unijne fundusze dla regionów, www.mrr.gov.pl.
 10. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań, sierpień 2007 r.
 11. Wzrost czy równość? Raporty EoRPA 1/2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 12. ZPORR 2004-2006. Projekty dla rozwoju regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu