BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiliańska Anna
Title
Wysokość alimentów
Amount of Maintenance
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 15, s. 28-34, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Prawo rodzinne, Orzecznictwo sądu, Świadczenia alimentacyjne
Family law, Judicial decision, Maintenance payments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zagadnienia podstawowe, które są związane z obowiązkiem alimentacyjnym są uregulowane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Obowiązek alimentacyjny to nie tylko obowiązek dotyczący osób małoletnich, ale dotyczy także innym osób bliskich (krewnych), które nie mogą się utrzymać samodzielnie. Wysokość alimentów zależy od dwóch czynników tj. z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 k.r.o.) i ma charakter zawsze indywidualny. Alimenty nie muszą być ustalone tylko raz. Potrzeby uprawnionego oraz możliwości osoby zobowiązanej ulegają zmianie i tym samym może również ulegać zmianie wysokość alimentów (art. 138 k.r.o.). (abstrakt oryginalny)

Basic issues related to the obligation to provide maintenance are regulated by the Family - related Responsibilities and Protection Code. The term "responsibility to provide maintenance" means an obligation to provide means of support not only for juveniles but also for other immediate family members (relatives) who are not able to support themselves. Amount of maintenance is set down individually and depends mainly on the two following factors: reasonable needs of the eligible party and earnings and material capabilities of the obliged party (see Art. 135 of the aforesaid Code). It is worthy to emphasize that both needs of the eligible person and capabilities of the obliged one may change in the course of time and the amount of maintenance may also be adjusted accordingly ( see Art. 138 of the Code). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2008 r., Nr 220, poz. 1431).
 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2008 r., Nr 134, poz. 850).
 3. Orzeczenia SN z dnia 10 października 1950 r., C 300/50, "Państwo i Prawo" 1951, z. 10.
 4. Orzeczenie SN z dnia 9 stycznia 1953 r., I CZ 192/55, "Nowe Prawo" 1957, nr 6, s. 123.
 5. Orzeczenie SN z dnia 17 stycznia 1956 r., C 2943/52, "Nowe Prawo" 1953, nr 7, s. 30.
 6. Wyrok SN z dnia 20 stycznia 1972 r., III CRN 470/71, Gazeta Sądowa i Penitencjarna 1972 r., nr 9.
 7. Wyrok SN z dnia 8 sierpnia 1980 r., III CRN 144/80, OSNCP 1981, nr 1, poz. 20.
 8. Uchwała SN pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNCP 1988, nr 4, poz. 42.
 9. Wyrok SN z dnia 14 listopada 1997 r., III CKN 257/97, OSNC 1998, nr 4, poz. 70.
 10. H. Ciepła, Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem, Lexis Nexis, Warszawa 2010.
 11. H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z Komentarzem, pod red. K. Piaseckiego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001.
 12. B. Dobrzański, O dopuszczalności zasadzenia alimentów na rzecz dzieci w wysokości określonej procentowo, "Nowe Prawo" 1953, nr 5.
 13. M. Drzewiecki, Alimenty, Copyright by Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2004.
 14. Z. Krzemiński, Alimenty i Ojcostwo, Komentarz do przepisów, Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Wzory pism, Zakamycze 2002.
 15. Z. Wiszniewski, Kodeks rodzinny - komentarz (praca zbiorowa), Warszawa 1959.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu