BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejczyk Michał (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Analiza i ocena charakteru prawnego Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Legal Analysis and Evaluation of the Local Government 's Multiyear Financial Prognosis
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 15, s. 35-46, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Zarządzanie finansami, Prognozowanie, Prognozy gospodarcze, Ustawa o finansach publicznych
Public finance, Local government finance, Financial management, Forecasting, Economic forecast, Act on Public Finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Finanse jednostek samorządu terytorialnego to jeden z najważniejszych elementów składających się na cały system finansów publicznych w Polsce. Dlatego tak ważne jest, aby zarządzanie finansami publicznymi przez samorządy było jak najbardziej efektywne i spełniało oczekiwania szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Zwłaszcza w dobie globalnych niepokojów finansowych, które w negatywny sposób oddziałują na sektor finansów publicznych. Podkreśla się również, iż źródłem kryzysu finansów publicznych był sam wadliwy system ich organizacji, co było szczególnie wyraźne na przykładzie Polski. Zapowiedzią nowoczesnego programowania budżetowego, jest wprowadzony - począwszy od 2011 roku - obowiązek tworzenia przez gminy, powiaty i województwa wieloletniej prognozy finansowej. Autor w artykule poddaje analizie prawnej wieloletnią prognozę finansową jednostek samorządu terytorialnego jako nowego narzędzia w zakresie zarządzania finansami samorządowymi wraz z zaprezentowaniem oceny jej stosowania. (abstrakt oryginalny)

Local government's financial system is one of the principal elements of public finances in Poland. A proper planning and effective management becomes a matter of a great importance, especially in days of global financial crisis, which exerted a negative influence on many spheres of economy, including the public one. In order to secure transparenty of public finances, a new method of modern budgetary planning has been introduced to polish legislation, i.e. multiyear financial prognosis, which has to be constructed by every unit of local government in Poland since 2011. The Author puts a special attention on a legal character as well as he describes and summarizes main advantages and faults of this plan. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ).
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).
 4. Filipiak B, Dylewski M, Kontrowersje związane ze sporządzeniem wieloletniej prognozy finansowej JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, " Finanse Komunalne" nr 12/2010.
 5. Kosikowski C., Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Państwo i Prawo" nr 12/2009.
 6. Postuła M, Perczyński P, ( red.) Wdrażanie budżetu zadaniowego, Warszawa 2010.
 7. Rolbiecki R, Przewidywanie przyszłości, Warszawa 1970, cyt. za: S Owsiak (red.), Planowane budżetowe a alokacja zasobów , Warszawa 2008.
 8. Salachna J.M, Instrumenty zarządzania długiem lokalnym [w] M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D.Perło (red.), Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego Warszawa 2010.
 9. Siciński A, Prognozy a nauka, Warszawa 1969, cyt za: S. Owsiak (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa 2008.
 10. Sierak J, Planowanie i prognozowanie budżetów samorządowych [w] H. Sochacka ( red.), Gospodarka Finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, Warszawa 2008.
 11. Trykozko R, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2010.
 12. Zeliaś A, Teorie prognozy, Warszawa 1997, cyt za: S. Owsiak (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa 2008.
 13. S. Krajewski, Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej - wybrane problemy metodologiczne, artykuł zamieszczony na stronie www.regioportal.pl.
 14. Uzasadnienie do projektu ustawy o finansach publicznych z 2009 r. zamieszczone na stronie www.finanse-publiczne.pl.
 15. Słownik języka polskiego wydawnictwa PWN zamieszczony na stronie www.sjp.pwn.pl.
 16. Wieloletnia perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2007-2013 zamieszczona na www.polskawue.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu