BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybytniowski Jarosław W. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Znaczenie ubezpieczeń ekologicznych, jako instrumentu ekonomiczno-finansowego
The Importance of Environmental Insurance as an Instrument Economic and Financial
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 15, s. 67-75, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Katastrofa ekologiczna, Klęski żywiołowe, Ubezpieczenia ekologiczne, Ryzyko w ubezpieczeniach
Ecological disaster, Natural disaster, Ecological insurance, Insurance risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest analizie ryzyka spowodowania szkód w środowisku ekologicznym, potencjalnych zagrożeń środowiskowych, kosztów przywracania zanieczyszczonego środowiska do pierwotnej postaci, jak też, spojrzenia na znaczeniu ubezpieczeń ekologicznych przez pryzmat ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami. Tym samym w opracowaniu podjęto próbę odpowiedzenie na pytania: co powoduje zagrożenie szkodą w środowisku? jakie jest spojrzenie na ubezpieczenia ekologiczne oraz jakie jest znaczenie ubezpieczenia gospodarczego jako instrumentu ekonomiczno - finansowego w ochronie środowiska. (abstrakt oryginalny)

Article is devoted to analysis of the risk of causing damage to the ecological environment, potential environmental risks, the costs of restoring polluted environment to its original form, as well, look at the importance of environmental insurance through the prism of environmental protection against pollution. Thus, the study attempts to answer the questions: what causes a threat of injury to the environment ? what is to look at insurance and what is the ecological importance of economic security as an instrument of economic - financial environment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brigham E. F., Gapenski L. C, (2000), Zarządzanie finansami, t. 1, PWE, Warszawa.
 2. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 96/82/WE (SEVESO II) z 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi. Dnia 16 grudnia 2003 r. została wydana poprawka/uzupełnienie w postaci Dyrektywy 2003/105/W.
 3. Florkiewicz E., Kawicki A, (2009), Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, sierpień, s. 173, seria: Zeszyty Metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 4. Jędrzejczyk I., (2010), Inwestycje ochronne w ograniczaniu skutków ryzyka powodzi - rola prewencji, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2/2010, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
 5. Lenart P.T., Pietrewicz A., (1999), Ubezpieczenia ekologiczne jako instrument przyspieszania proekologicznych przemian w gospodarce, Kancelaria Brokerska "LENART", Warszawa.
 6. Lilly C., Wood G., Rosenbloom J. (1986), Personal Risk Management and Insurance, Vol.1, Insurance Institute of America, Malvern, Pennsylvania.
 7. Piontek F., (2000), Integracja Polski z Unią Europejską a wdrażanie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, w: M. Burchard-Dziubińskiej (red.), Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia, Biblioteka, Łódź.
 8. Przybytniowski J. W., (2010) Perspektywy rozwoju ubezpieczeń rolniczych na tle zmian klimatycznych, [w:] (red.) Zieliński Zbigniew E., Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, PITWIN, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce.
 9. This Act became law on January 1, 1970 (Public Law 91-190), 42 U.S.C. 4321 and 4331-4335.
 10. Ustawa z 30 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493).
 11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227.
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu