BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cebulak Jan (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Title
Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego we wdrażaniu polityki regionalnej Podkarpacia w procesie integracji europejskiej
Public and Private Partnership as a Form of Supporting Investment Projects in the Podkarpacie Region in the Process of European Integration
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 213-225, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Polityka regionalna, Integracja gospodarcza Polski z UE, Gospodarka regionalna
Public-Private Partnerships (PPP), Regional policy, Poland's economic integration with the EU, Regional economy
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
Uwzględniając korzyści i zagrożenia wynikające z partnerstwa publiczno - prywatnego należy stwierdzić, że rozwój udanej współpracy tych sektorów wymaga skupienia się na wielu kwestiach. Z racji tego, że PPP to ciągle rozwijająca się koncepcja, konieczne jest stwarzanie odpowiedniej struktury organizacyjnej i prawnej funkcjonowania porozumień między sferą prywatną a publiczną. Podstawową zasadą udanej współpracy jest rozwój struktury instytucjonalnej zdolnej do kierowania, rozwijania i zarządzania PPP w imieniu sektora publicznego. Rozwój struktur zarządzających projektami powinien wymusić powstanie i rozwój przepisów oraz regulacji prawnych, co z kolei przyczyni się do stworzenia efektywnego zarządzania i nadzoru. Praktyka gospodarcza wskazuje wiele problemów i utrudnień w zakresie właściwego i skutecznego wykorzystania PPP dla rozwoju lokalnego. Za najistotniejsze problemy można uznać rozpowszechnienie informacji o szansach i zagrożeniach wynikających z PPP, stworzenie zaufania między stronami kontraktu, wybór najbardziej odpowiedniego modelu PPP dla otoczenia lokalnego i cech projektu, włączenie społeczeństwa do realizacji funkcji monitoringu. We wdrażaniu zasad PPP należy brać pod uwagę także ryzyko polityczne i legislacyjne, zwłaszcza niestabilność polityczna i częste zmiany personalne, głównie po stronie partnerów publicznych, mogą być zagrożeniem dla realizacji rozpoczętych projektów, transferowania środków finansowych, powodowania zmian obowiązujących obciążeń podatkowych czy też innych uregulowań prawnych. Podsumowując należy stwierdzić, iż PPP jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z różnymi podmiotami sprzyja pozyskiwaniu kapitału prywatnego i łączeniu go z kapitałem publicznym celem finansowania przedsięwzięć podejmowanych w sferze usług publicznych. PPP to także wykorzystanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia sektora prywatnego w realizacji zadań publicznych oraz zwiększenie efektywności wykorzystania istniejących zasobów dla polepszenia jakości świadczonych usług. (abstrakt oryginalny)

In the article law conditions as well as organizational and financial factors of cooperation between public and private sector in terms of investment undertakings resulting in regional development were presented. The cooperation between the above mentioned entities is one of methods used in the process of financial means obtaining. The financial means are indispensable in realization of statutory provisions in terms of local government duties that involve mainly rendering public services. The scope of the activities is often larger than financial potential of local governments and this is the reason why the governments search for financial support of partners form private sector. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzozowska K: Partnerstwo publiczno - prawne, Warszawa 2006.
  2. Hajdys D: Partnerstwo publiczno - prywatne szansą na rozwój infrastruktury w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Finanse samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Poznań - Wrocław 2005.
  3. Janowska H: Partnerstwo publiczno - prywatne w dziedzinie usług komunalnych . "Finanse Komunalne" nr 2/2003.
  4. Kowalczyk M: Zarządzanie ryzykiem w projektach finansowych, PWN Warszawa 2001.
  5. Zagożdżon B: Partnerstwo publiczno - prywatne jako zalecany przez UE system finansowania inwestycji , "Samorząd Terytorialny" nr 9, 2004.
  6. Zysnarski J: Partnerstwo publiczno - prywatne. Teoria i praktyka. ODDK. Gdańsk 2003.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu