BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyk Janusz R. (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi), Zalewska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Kultura organizacyjna - jej rola i funkcje w zarządzaniu (w ocenie etycznej)
Organizational Culture - its Role and Function in Management (the Ethical Judgment)
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 333-340
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Kultura organizacyjna, Zarządzanie, Etyka działalności gospodarczej
Organisational culture, Management, Business activity ethics
Note
summ.
Abstract
Modny i ujmujący pozorną elegancją termin "kultura organizacyjna" będący w centrum zainteresowania praktyków i teoretyków organizacji - w szczególności psychologów, socjologów a nawet antropologów (organizacji) - pojawił się w latach sześćdziesiątych jako neologizm synonimiczny z pojęciem "kultura korporacyjna", "kultura biznesu", itp. Powiązanie "kultury" z organizacją jako nobilitujące dla sfer korporacyjnych, a z drugiej strony wskazujące na pożytek, jaki organizacje osiągnąć mogą w koneksji z kulturą, która okazała się być rozreklamowanym "[...] psychologicznym majątkiem organizacji, dzięki któremu można przewidzieć zasoby finansowe tej organizacji za pięć lat" - spotkało się z szerokim aplauzem kół biznesowych powodując autentyczne "szaleństwo" na punkcie kultury organizacyjnej. (fragment tekstu)

The organizational culture concept deviates from the culture concept in general, and especially together with the word "management", as culture management reveals its extra-axiological and instrumental character and shows its pure goal-oriented character. The culture in its traditional meaning gives the human personality and mind the chance to develop (anima cultura), but the organizational culture that is understood as a set of banal norms and everyday values (e.g. organization culture behavior of workers in company X, or client culture in firm Y) means lack of changes of personal improvement as a result of self-development. The only acceptable, "proper" general behavior patterns are forced by the management upon the employees. The organizational culture itself is managed (by culture technique) and is a tool of management. So, it is simultaneously the goal and the tool of the same process. The organizational culture, the one that obeys organizational goals, places itself close to the motivation and control functions, and, further, becomes a very "soft" tool of management and hidden manipulation (the most efficient is seemingly invisible management) supporting efficiency of totalized motivation and reprisal of control. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000, s. 55.
  2. Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 132.
  3. J. Jakubowski, Racjonalność a normatywność działań. (Alfred Schutz a Talcott Parsons), Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 1998, s. 172.
  4. J. Strzelecki, Niepokoje amerykańskie, Wyd. IfiS PAN, Warszawa 2004, s. 76.
  5. M. Crozier, cyt za Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 39.
  6. A. Etzioni, cyt. za K. Beyme von, Współczesne teorie polityczne, WN SCHOLAR, Warszawa 2005 s. 174.
  7. J. Bank, Zarządzanie przez jakość, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 140.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu