BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Standar Aldona (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Title
Pozyskiwanie i zastosowanie środków finansowych polityki regionalnej Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego
Obtaining and Allocating the European Union Regional Policy Funds in Rural Communes of the Wielkopolska Province
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 239-248, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Polityka regionalna UE, Gmina, Środki unijne, Finansowanie inwestycji w gminie, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Polityka gospodarcza gminy
EU regional policy, District, EU funds union, Investment financing in district, European Regional Development Fund (ERDF), Economic policy district
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstract
Artykuł ma na celu przedstawienie skuteczności władz gmin województwa wielkopolskiego w procesie ubiegania się o środki finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 20042006. Artykuł prezentuje zastosowanie środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez gminy wiejskie województwa wielkopolskiego oraz bariery determinujące sprawne ich pozyskiwanie. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że skuteczność gmin w aplikowaniu o środki oraz wielkość pozyskanych środków są związane z grupą rozwoju, do jakiej została dana gmina zakwalifikowana. Władze gmin w większości opowiedziały się za zmianą sytemu pozyskiwania środków, oceniając go jako skomplikowany. (abstrakt oryginalny)

The article is aiming at presenting the effectiveness of the local authorities in the Wielkopolska Province when applying for the European Union Common Regional Policy funds during the programming period, 2004-2006, depending on the development level. The barriers of obtaining these funds have been identified. The article presents the allocation of the EU Common Regional Policy funds by rural communes in the Wielkopolska Province and barriers which determine their effective obtaining. The paper indicates relations between effectiveness of communes in allocating the funds, their amount and communes' development level. The majority of the local authorities have opted for changing the way of obtaining funds, defining it as a complicated.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aneks 1 Uzupełnienia ZPORR 2004 - 2006.
  2. Bank Danych Regionalnych GUS, http://www.gus.gov.pl.
  3. Dziemianowicz W., Swianiewicz P. (red): Gmina Pasywna, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, 2007.
  4. Hellwig Z., 1968. : Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny nr 4.
  5. Kotala A., Puchała J.: Próba oceny dotychczasowego wykorzystania funduszy unijnych wgminach Małopolski, http://www.ar.krakow.pl/rol/wrol/soc_wsi/proba_oceny_funduszy_unijnych.html.
  6. Rosner A., Stanny M.: Zróżnicowanie przestrzenne aktywności władz lokalnych w korzystaniu z instrumentów polityki rozwoju gminy w: Rosner A. (red.): Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno - gospodarczego obszarów wiejskich zróżnicowanie dynamiki przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2007.
  7. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 1 i 2, Statsoft, Kraków, 2007.
  8. Tarkowski M.: Dysproporcje poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w układzie centra-peryferie w: Wojnicka E., Klimaczak P.2005: Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Gdynia-Rzeszów, http://www.nsrr.gov.pl, 2005.
  9. Traktat ustanawiaj ący WE.
  10. Wysocki F. , Lira J.: Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2005.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu