BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Mieczysław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Smarzewska Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym
Model and Indicators of Sustainable Development in Rural Areas from the Local Perspective
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 251-269, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój zrównoważony, Model rozwoju, Klasyfikacja NUTS, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego
Rural development, Sustainable development, Evaluation model, Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), Local government economic activity
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie, Województwo mazowieckie
Lubelskie voivodship, Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich wymaga zastosowania odpowiedniego systemu wskaźników i miar pozwalających na zintegrowane ujecie charakteru i stanu zrównoważenia. W pracy podjęto próbę stworzenia modelu rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich na poziomie lokalnym (NUTS 5). Celem stworzenia takiego modelu jest pokazanie roli samorządu gminnego w kształtowaniu kierunków rozwoju pozwalającego osiągnąć stan zarówno całościowego zrównoważenia sfery ekonomicznej, społecznej i środowiskowej, jak też osiągnięcia tzw. ładów cząstkowych. Praca stawia sobie za cel określenie poziomu zrównoważonego rozwoju będącego efektem działania trzydziestu wybranych gmin z regionu woj. lubelskiego i mazowieckiego, w którym przeprowadzono badania działalności samorządów lokalnych. Szczegółowe wartości cząstkowych wskaźników rozwoju zrównoważonego pozwalały na stworzenie ogólnego wskaźnika rozwoju zrównoważonego, który wyliczono dla badanych gmin. Umożliwiało to uporządkowanie badanych gmin według stopnia zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The concept of sustainable development in rural areas requires an application of appropriate indicators and measurement systems of a fully-balanced integrated order. The paper attempts to create a model of sustainable development in rural areas from the local perspective (NUTS 5). The aim of creating this model is to present the district self-government with the possibility of choosing the direction which leads to achieving the state of a fully-balanced integrated order or partial orders. In order to present the progress of local governments in implementing the concept of sustainable development and to assess its level, 30 rural districts from Mazowieckie and Lubelskie provinces were chosen on purpose to conduct relevant research. Detailed values of local indicators of sustainable development created the so called general indicator for sustainable development (GISD) of the surveyed rural districts. General indicators for sustainable development of districts were organized hierarchically, namely, from 1 to 30 - in reference to the research sample. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M.: Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, w: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t II z.1, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa- Poznań- Zamość 2000
 2. Adamowicz M.: Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa, w: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Adamowicz M. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004
 3. Borys T.: Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, w: Zrównoważony rozwój, od utopii do praw człowieka, Papuziński A. (red.), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 4. Borys T. (red.): Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok, 2005
 5. Borys T., Śleszyński J.: Ekorozwój jako zbiór zasad, w: Wskaźniki ekorozwoju, Borys T. (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999
 6. Domański T.: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy. Wydawnictwo Hamal Books, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 2000
 7. Jóźwicki I.: Ogólna charakterystyka lubelskiego rynku pracy, projekt "Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2006
 8. Kapusta A.: Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, w: Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, Kłodziński M., Dzun W. (red.), IRWiR PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie, Warszawa 2005
 9. Malik K.: Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2004
 10. Meyer W., Elbe S.: Local Network Governance. Perspectives and Problems for the German Rural Sector, referat prezentowany podczas XI World Congress of Rural Sociology - Globalisation, Risks and Resistance in Rural Economics and Societies, Trondheim 25-30 lipca 2004 r.
 11. Meyer W.: Evaluation, Design and Data Collection, Part III: Investigating Sustainability, Prezentacja przedstawiona podczas EASY-ECO Training, Bratysława, 27 września 2005 r.
 12. Potoczek A.: Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Agencja TNOIK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń 2003
 13. Rocznik statystyczny województw 2006, GUS, Warszawa 2006
 14. Spychalski G.: Wielofunkcyjność jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, w: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Adamowicz M. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004
 15. Spychalski G.: Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 2005
 16. Spychalski G.: Regionalny model rozwoju obszarów wiejskich, w: Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, Kłodziński M., Dzun W. (red.), IRWiR PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie, Warszawa 2005
 17. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2005, tom II
 18. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006
 19. Turner R. K.: Sustainability: Principles and Practice, w: Sustainable Environmental Economics and Managament: Principle and Practice, Belhaven Press, New York- London, 1993
 20. Wiatrak A. P.: Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju gminy rolniczej, Wydawnictwo PAN, Tom XL, Kraków 2003
 21. Wilkin J., Budzich-Szukała U., Saloni J.: Wizja rozwoju polskiej wsi-elementy wspólne i różnicujące. Próba syntezy, w: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, Wilkin J. (red.), Warszawa 2005
 22. Woś A., Zegar J.S.: Rolnictwo społecznie zrównoważone, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2002
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu