BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotlarska Michalina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pietrzak-Fiećko Renata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Smoczyński Stefan S. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Borejszo Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Poziom polichlorowanych bifenyli w grzybach jadalnych dostępnych na rynku Warmii i Mazur
The Level of Polychlorinated Biphenyls in Edible Mushrooms Available at the Market in the Region of Warmia and Masuria
Source
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2010, R. 17, nr 1 (68), s. 49-57, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Żywność, Toksykologia żywności, Substancje toksyczne, Skażenie środowiska naturalnego
Food, Food toxicology, Toxic substances, Pollution
Note
streszcz., summ.
Country
Region warmińsko-mazurski
Abstract
Celem badań było określenie poziomu kongenerów (28, 52, 101, 118, 153, 180, 138) polichlorowanych bifenyli w grzybach jadalnych dostępnych na rynku Warmii i Mazur. Materiał badawczy stanowiło 15 próbek grzybów jadalnych dostępnych na rynku Warmii i Mazur, w tym: pięć gatunków grzybów świeżych pochodzących z tego regionu; pięć gatunków grzybów suszonych pochodzących z różnych rejonów Polski oraz pieczarki pochodzące od pięciu różnych producentów z terenu Polski. Wykazano największą zawartość polichlorowanych bifenyli, stanowiącą 13,11 µg/kg substancji lipidowych, w grzybach świeżych, co skłania do podjęcia dalszych badań. Stwierdzono, że spożywanie nawet dużych ilości grzybów nie wpłynie istotnie na powstanie zatruć ostrych. Zagrożenie zdrowia może wynikać z kumulacji nawet niewielkich ilości kongenerów PCB w organizmie człowieka. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to determine the levels of congeners (28, 52, 101, 118, 153, 180, 138) of polychlorinated biphenyls in edible mushrooms available at the market in the region of Warmia and Masuria. The research material constituted 15 samples of edible mushrooms available at the market in Warmia and Masuria, including: five species of fresh mushrooms originating from this region; five species of dried mushrooms originating from different regions in Poland, and champignons produced by various producers in Poland. It was confirmed that fresh mushrooms had the highest content of polychlorinated biphenyls of 13.11 µg/kg of lipids; this fact urges further research into this issue. It was also found that even large amounts of mushrooms eaten did not cause acute intoxication. The health hazard can be a result of, even, very small amounts of PCB congeners accumulated in human organisms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beran E., Gryglewicz S.: PCB- odpad niebezpieczny w środowisku. Materiały informacjno-szkoleniowe programu STOP- PCB, Wrocław 2001.
 2. Beran E.: Ochrona środowiska w Polsce przed PCB. Recykling, 2003, 5, 10-12.
 3. De S., Pramanik S., Williams A., Dutta S.: Toxicity of polychlorobiphenyls and its bioremediation. Int. J. Human Genetics, 2004, 4, 281-290.
 4. Drej S., Swajdo J.: Warmia i Mazury- przewodnik. BOSZ, Olszanica 2008.
 5. Environmental Protection Agency. Drinking water criteria document for polichlorinated biphenyls (PCB). U.S. EPA, Cincinnati, OH, USA, 1990.
 6. Falandysz J.: Polichlorowane bifenyle (PCBs) w środowisku. Chemia, analiza, toksyczność, stężenie i ocena ryzyka. Gdańsk 1999.
 7. Falandysz J., Chojnacka A., Frankowska A.: Arsen, kadm, ołów i rtęć w borowiku szlachetnym Boletus edulis a tolerancje. Roczniki PZH, 2006, 4 (57), 325-335.
 8. Falandysz J., Frankowska A.: Biokumulacja pierwiastków i radionuklidów przez grzyby wielkoowocnikowe. Przegląd bibliograficzny dla ziem polskich. Roczniki PZH, 2000, 4 (51), 322.
 9. Houghton D.L., Ritter L.: Organochlorine residues and risk of breast cancer. J. Am. Coll. Toxicol., 1995, 14, 71.
 10. Kavishree S., Hemavathy J., Lokesh B.R., Shashirekha M.N., Rajarathnam S.: Fat and fatty acids of Indian edible mushrooms. Food Chemistry, 2008, 106, 597-602.
 11. Kozłowska B., Doroczyński A., Ozimek- Nowakowska M., Jóźwik T., Różycki J.: Unieszkodliwianie polichlorowanych bifenyli (PCB). Ekopartner, 2001, 10 (120), 33-34.
 12. Kryteria zdrowotne środowiska. 2. Polichlorowane bifenyle i terfenyle. PZWL, Warszawa 1985.
 13. Longnecker M.P., Rogan W.J., Lucier G.: The human effects of DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane) and PCBs (Polychlorinated Biphenyls) and an overview of organochlorines in public health. Annual Rev. Public Health, 1997, 18, 211.
 14. Ludwicki J.K., Góralczyk K., Czaja K., Struciński P.: Oznaczanie pozostałości insektycydów chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli w środkach spożywczych metodą chromatografii gazowej. PZH, Warszawa 1996.
 15. Nisbet I.C.T., Sarofim A.F.: Rates and routes of transport of PCB in the environment. Environmental Health Perspectives, 1972, 1, 21-38.
 16. Sadowski M., Kacprzyk W.: Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2003, 25/26, 6-7.
 17. Seńczuk W.: Toksykologia współczesna. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2005, s. 665.
 18. Snowarski M.: Atlas grzybów. Wyd. Pascal, Bielsko- Biała 2005.
 19. Starek A.: Polichlorowane bifenyle - toksykologia - ryzyko zdrowotne. Roczniki PZH, 2001, 3, 187-201.
 20. Struciński P., Ludwicki J.K., Góralczyk K., Czaja K., Hernik A.: Środowiskowe narażenie na polichlorowane bifenyle. Wybrane aspekty zdrowotne. Aura, 2002, 5, 10-11.
 21. Struciński P., Ludwicki J.K., Góralczyk K., Czaja K.: Wybrane aspekty działania ksenoestrogenów z grupy persystentnych związków chloroorganicznych. Roczniki PZH, 2000, 3, 211.
 22. Wolff M.S., Toniolo P.G.: Environmental organochlorine exposure as a potential etiologic factor in breast cancer. Environmental Health Perspectives, 1995, 103, 141.
Cited by
Show
ISSN
2451-0769
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu