BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Emil, Szpendowski Jerzy (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Żywica Ryszard (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Banach Joanna K. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wpływ dodatku koncentratu partykułowanych białek serwatkowych do mleka serowarskiego na jego właściwości elektryczne
Effect of Particulated Whey Protein Concentrate (PWPC) Added to Cheese Milk on its Electrical Proprieties
Source
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2010, R. 17, nr 1 (68), s. 58-70, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Badanie żywności, Mleko
Food commodities, Food research, Milk
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy podjęto badania nad określeniem wpływu dodatku koncentratu partykułowanych białek serwatkowych (PWPC) do mleka serowarskiego na wybrane właściwości elektryczne tego mleka. Materiał badawczy stanowił koncentrat partykułowanych białek serwatkowych, mleko serowarskie bez dodatku PWPC oraz z dodatkiem wynoszącym 1 i 2 % PWPC. Wszystkie próby poddawane analizie otrzymano w warunkach przemysłowych. Przebadano takie wyróżniki, jak: impedancję, admitancję, pojemność szeregową i kąt przesunięcia fazowego. Badania wykazały, że dodatek PWPC do mleka serowarskiego powodował znaczącą zmianę współczynników przewodnościowych dopiero przy 2 % dodatku PWPC. Natomiast przy dodatku 1 % wartości tych współczynników nie różniły się statystycznie od wyników mleka bez dodatku koncentratu. Przy 1 % dodatku partykulatu do mleka istotnie malał współczynnik pojemnościowy Cs w porównaniu z mlekiem bez dodatku partykulatu. Jednak różnica wielkości zmniejszenia tego współczynnika w przypadku mleka z 1- i 2 % dodatkiem była już statystycznie nieistotna. Ponadto zmiana częstotliwości pomiaru w każdym przypadku miała wpływ na mierzone wielkości, przy czym największe zmiany obserwowano w zakresie 20 Hz ÷ 200 Hz, natomiast powyżej 400 Hz zmiany te były już istotne. Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań stwierdzono, że na podstawie zmian przedstawionych właściwości elektrycznych mleka serowarskiego nie można określić dodatku PWPC pod względem ilościowym, a jedynie pod względem jakościowym. (abstrakt oryginalny)

The investigations discussed in this paper were performed in order to determine the effect of partic lated whey protein concentrate (PWPC) added to cheese milk on its electrical proprieties. A concentrate of particulated whey proteins and cheese milk without the addition of PWPC and with 1 and 2 % additions of PWPC constituted the material for investigations. All of the analysed samples were produced under the industrial conditions. The following characteristics were investigated: impedance, admittance, Cs capacitance, and the phase angle. The investigations proved that the addition of PWPC to cheese milk caused a significant change in the conductance coefficients only when the amount of PWPC added was 2 %. When the PWPC addition was close to 1 %, the values of the characteristics studied did not statistically differ from the obtained in the case of cheese milk with no PWPC added. When the PWPC addition was 1 %, the Cs capacitance was significantly reduced compared to the cheese milk without PWPC added. Yet, as for the milk with 1 and with 2 % of PWPC, the difference in their Cs capacitance reduction scale was not statistically significant. Furthermore, in all the cases studied, a change in the measurement frequency impacted the measured characteristics: the highest changes were found in the range from 20 Hz to 200 Hz of frequency, and above 400 Hz of frequency, those changes were not essential. While summing up the investigation results, it was found based on the changes in the measured electrical characteristics of cheese milk that it was possible to determine the PWPC addition exclusively qualitatively and not quantitatively. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banach J.K., Żywica R., Kiełczewska K.: Effect of homogenization on milk conductance properties. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2008, 58, 107-111.
 2. Borys A., Pieczonka W., Sławniak S.: Konduktometryczna metoda określania stopnia rozwodnienia mleka. Przegl. Mlecz., 1982, 6, 10-12.
 3. Czerniewicz M., Kruk A., Żywica R.: Poziom wapnia jonowego a właściwości elektryczne mleka surowego. VIII Sesja Naukowa: Postęp w technologii, technice i organizacji mleczarstwa. Olsztyn 2002, ss. 55-62.
 4. Felice C.J., Madrid R.E., Olivera J.M., Rotger V.I., Valentinuzzi M.E.: Impedance microbiology: quantification of bacterial content in milk by means of capacitance growth curves, J. Microbiol. Methods. 1999, 35, 37-42.
 5. Jurczak M. E.: Mleko - produkcji, badanie, przerób. Wyd. SGGW, Warszawa 2003.
 6. Kulozik U., Tolkach A., Bulca S., Hinrichs J.: The role of processing and matriX design in development and control of microstructures in dairy food production - a survey. Int. Dairy J., 2003, 8, 3.
 7. Lawton B.A., Pethig R.: Determining the fat content of milk and cream using AC conductivity measurements. Measurement Sc. & Techn., 1993, 4, 38-41.
 8. Lin Teng Shee F. Bazinet P. A.: Relationship between electrical conductivity and demineralization rate during electroacidification of cheddar cheese whey. J. Membrane Sci., 2005, 265, 100-106.
 9. Mabrook M.F., Petty M.C.: Application of electrical admittance measurements to the quality control of milk. Sensors and Actuators B, 2002, 84, 136-141.
 10. Mabrook M.F., Petty M.C.: Effect of composition on the electrical conductance of milk. J. Food Eng., 2003, 60, 321-325.
 11. Mabrook M.F., Petty M.C.: A novel technique for the detection of added water to full fat milk using single frequency admittance measurements. Sensors and Actuators B, 2003b, 96, 215-218.
 12. Markiewicz H.: Aparaty elektryczne. PWN, Warszawa 1989.
 13. Nielsen M., Deluyker H., Schukken Y.H., Brand A.: Electrical conductivity of milk: measurement, modifiers, and meta analysis of mastitis detection performance. J. Dairy Sci., 1992, 75, 606-614.
 14. Norberg E.: Electrical conductivity of milk as phenotypic and genetic indicator of bovine mastitis: A review. Livestock Production Science, 2005, 96, 129-139.
 15. Pijanowski E.: Zarys chemii i technologii mleczarstwa. T. I, PWRiL, Warszawa 1984.
 16. Sadat A., Mustajab P., Khan I.A.: Determining the adulteration of natura milk with synthetic milk Rusing Ac conductance measurement. J. Food Eng., 2006, 77, 472-477.
 17. Schier G., Paar S.: Integration von partikulierten Molkenproteinen (PWPC) in Weichund Schnittkäse - Teil 2. Deutsche Milchwirtschaft, 2003, 23/24, 5.
 18. ST - Gelais D., Champagne C. P.: The use of electrical conductivity to follow acidification of dairy blends. Int. Dairy J., 1995, 5, 427-438.
 19. Szpendowski J., Żywica R., Wilczewska J.: Charakterystyka właściwości elektrycznych serwatki i permeatu ultrafiltracyjnego otrzymanych przy produkcji serków twarogowych. Przegl. Mlecz, 2002, 10, 453-456.
 20. Therdthai N., Zhou W.: Artificial neutral network modeling of the electrical conductivity property of recombined milk. J. Food Eng, 2001, 50, 107-111.
 21. Żywica R. Budny J.:. Changes of selected physical and chemical parameters of raw milk during storage. Czech J. Food Sc., 2000, 245, 241-242.
Cited by
Show
ISSN
2451-0769
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu