BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalita Tomasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Status prawny nasciturusa w systemie praw człowieka ONZ
The Legal Status of the Unborn at UN Human Rights System
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 13, s. 26-34, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Deklaracja Praw Człowieka, Ochrona praw człowieka, Prawa człowieka, Prawa dziecka, Dzieci, Aborcja
Declaration of Human Rights, Human rights protection, Human rights, Child rights, Children, Abortion
Note
streszcz., summ.
Company
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Abstract
Analiza przestawionych w artykule dokumentów systemu praw człowieka ONZ ma na celu określenie statusu prawnego nasciturusa i wskazanie problemów związanych z ochroną nienarodzonego. Dotyczy to przede wszystkim problematyki aborcyjnej, której legalizacja skutkuje pytaniem o zakres ochrony płodu przed bezprawnymi zamachami na jego prawidłowy rozwój, a absolutny jej zakaz rodzi dylemat dotyczący stanu zagrożenia życia kobiety. (abstrakt oryginalny)

This article concerns the legal status of the unborn in the documents of the UN human rights. Analysis of the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child allows you to specify the scope of protection of the unborn in those documents. An important issue in this article is an attempt to establish an initial limit of human life and to draw attention to the problem of legalizing abortion. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90).
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., [w:] Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, oprac. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1996.
 3. Deklaracja Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1959 r.
 4. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169).
 5. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439).
 6. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).
 7. Banaszak B., Prawa jednostki i system ich ochrony, Wrocław 1995.
 8. Bierzanek R., Simonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1992.
 9. Gronowska B., Problem aborcji w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, "Państwo i Prawo" 1993, nr 6.
 10. Jasudowicz T., Prawo do życia, [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010.
 11. Kędzia Z., Prawo do życia, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 12. Konwencja o Prawach Dziecka a Prawo Polskie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w gmachu Sejmu RP w dniach 19-20 marca 1991 r., Warszawa 1991.
 13. Łopatka A., Konwencja praw dziecka, "Państwo i Prawo" 1990, nr 3.
 14. Łopatka A., Międzynarodowe prawo praw człowieka. Zarys, Warszawa 1998.
 15. Łopatka A., Zastrzeżenia do Konwencji o prawach dziecka, "Państwo i Prawo" 1992, nr 9.
 16. Michalska A., Interpretacja Międzynarodowego paktu praw obywatelskich, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1986, nr 2.
 17. Michalska A., Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych, Warszawa-Poznań 1982.
 18. Nawrot O., Nienarodzony na ławie oskarżonych, Toruń 2007.
 19. Smits P.W., The right to Life of the Unborn Child in International Documents. Decisions and Opinions, Bedum 1992.
 20. Wiak K., Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym, Lublin 2001.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu