BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rokita Sabina (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Możliwości wykorzystania klasyfikacji działalności badawczo-rozwojowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Possibilities of Using Classifications of Research and Development Activities in Enterprise Managing
Source
Modern Management Review, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (4), s. 201-210, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Prace naukowo-badawcze, Innowacje, Placówki badawczo-rozwojowe, Polityka badawczo-rozwojowa
Enterprise management, Scientific-research work, Innovations, R&D facility research, R&D policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Działalność badawczo-rozwojowa ma kluczowe znaczenie dla innowacyjności i długofalowego rozwoju przedsiębiorstw, jednak jej prowadzenie jest kosztowne i ryzykowne. Zwykle w przedsiębiorstwach prowadzących działalność badawczorozwojową prace wykonywane w jej ramach klasyfikuje się na:
 • badania podstawowe, które są podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia lub poszerzenia wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów, ale nie są ukierunkowane na uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych;
 • badania stosowane, rozumiane jako prace podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, która ma konkretne zastosowania praktyczne;
 • prace rozwojowe, które koncentrują się na zastosowaniu istniejącej już wiedzy lub doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy usług, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotowych.
Klasyfikacja ta dominuje głównie ze względu na wymogi sprawozdawczości zewnętrznej (w tym finansowej), jednak jej przydatność dla celów zarządzania jest ograniczona. W artykule zaprezentowano wybrane klasyfikacje działalności badawczo-rozwojowej według różnych kryteriów, które mogą zostać wykorzystane do celów zarządzania. Jednak decyzja o klasyfikowaniu prac badawczo-rozwojowych według określonego kryterium powinna być dobrze przemyślana, gdyż efekty jego stosowania ujawniają się zwykle dopiero po kilku latach, a częste zmiany nie są wskazane ze względu na brak porównywalności danych. (abstrakt oryginalny)

Research and development activity has a key meaning for innovative and long-range evolution of enterprise, however it is expensive and risky. Usually in enterprises which are leading research and development activity, works within it are classified to:
 • Basic research isundertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view.
 • Applied research is original investigation undertaken in order to acquire new knowledge which has a practical aim or applications.
 • Experimental development are systematic works, drawing on existing knowledge and/or practical experience, that is directed to producing new materials, products or devices; to installing new processes, systems and services; or to improving substantially those already produced or installed.
This classification predominates from the point of view of requirements of external reporting, however, usefulness of it is limited for management. This article presents selectedclassifications of research and development activities according to different criteria, which can become useful for managers. However, decision of classifying research and development works according to the selectedcriterion should be thought over well, because usually effects will be known after several years, but frequent changes of criterion of classifications are not advisable because of lack of comparability of data. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ekonomika innowacji, red. J. Czupiał, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 2. Frascati Manual, OECD 2002.
 3. Janasz W., Janasz J., Świadek A., Wiśniewska J., Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, "Rozprawy i Studia" CDXLV/371 (2001).
 4. Nauka i technika w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2013.
 5. Novick D., What do we mean by R&D, "California Management Review" Vol. 2, No. 3, 1960.
 6. Novick D., The ABC of R&D?, "Challence" 1965.
 7. Roussel P.A., Saad N.K., Erickson T.J., Third Generation R&D, Harvard Bussines School Press, Boston, Massachusetts 1991.
 8. Trott P., Innovation Management and New Product Development, Pearson Education Limited, Harlow 2002.
 9. Zarządzanie innowacjami. Wybrane problemy, red. J. Bogdanienko,SGH, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
2353-0758
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.56
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu