BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gotowska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Funkcjonowanie rynku ziemi rolnej w Polsce
The Functioning of Market Rural Land in Poland
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 12, s. 91-101, wykr., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Ceny ziemi, Rynek nieruchomości, Rolnictwo
Land prices, Real estate market, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest funkcjonowaniu rynku ziemi rolnej w Polsce. Jest to ważny i ciekawy temat ze względu na specyfikę rynku nieruchomości, zwłaszcza segmentu gruntów rolnych. W opracowaniu wykonano analizę obrotu ziemią rolną w Polsce oraz analizę cen gruntów rolnych ze względu na klasę gleb z podziałem na województwa Polski. Z badań wynika, że ceny ziemi rolnej w Polsce wzrosły od momentu wstąpienia Polski do UE, a także z roku na rok wzrasta zainteresowanie ziemią jako dobrą formą lokaty kapitału. (abstrakt oryginalny)

Article is devoted functioning of market rural land in Poland. There is important and curious theme from the point of view specificity of market estate, especially segment of rural ground. In elaboration of turn rural land in Poland and make analysis price of rural polish ground from the point of view clases of soil with distribution on provinces. From research result, that prices of rural lands have grown in Poland from moment of accession Poland to UE, as well as from year to year interest grows rural land as good investment capital. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bryx M., Rynek nieruchomości, system i funkcjonowanie, Poltex, Warszawa 2006.
  2. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce, PWN, Warszawa 2002.
  3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Informacja na temat sytuacji na obszarach wiejskich w rolnictwie, Departament Programowania i Analiz, Warszawa 2007.
  4. "Nieruchomości" 2008, nr 10.
  5. Sochoń A., Agencja Nieruchomości Rolnych po 15 latach działalności, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, "Roczniki Naukowe", t. IX, z. 1.
  6. Szymańska A., Grunty rolne - rynek, "Rolniczy Magazyn Elektroniczny" 2009, nr 33.
  7. Weil E., Determinanty kształtujące cenę ziemi rolnej, [w:] Wydawnictwo Akademii Rolniczej 2003, nr CCCLVII.
  8. Źróbek S., Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2007.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu