BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zadworny Waldemar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska), Pupka Dorota (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
Title
Polskie mleczarstwo na rynku Unii Europejskiej pod wpływem konkurencyjnego otoczenia
Polish Dairy Industry in the Context of UE Market Competitive Environment
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 10, s. 87-97, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Produkcja mleka, Przetwórstwo mleka, Mleczarstwo, Rynek mleka, Rynek przetworów mlecznych, Wspólna Polityka Rolna, Konkurencyjność
Milk production, Milk processing, Dairy, Milk market, Dairy market, Common Agricultural Policy (CAP), Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Intensywność procesów integracyjnych sprawia, że problem konkurencyjności jest szczególnie aktualny i ważny. W niniejszym opracowaniu dokonano oceny konkurencyjności polskiego mleczarstwa uwzględniając procesy przemian związane z integracją w ramach Unii Europejskiej. Głównym punktem odniesienia jest Unia Europejska i jej jednolity rynek mleka. Ważnym obszarem integracji sektora mleczarskiego jest wdrażanie systemu zarządzania rynkiem mleka w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Omówiono najważniejsze instrumenty stosowane na rynku mleka w Polsce i Unii Europejskiej. Przedstawiona charakterystyka polskiego mleczarstwa na tle unijnego pozwoliła ocenić jego konkurencyjność na rynku Unii Europejskiej. Dla pełnej orientacji tego zagadnienia dokonano analizy obrotów handlu zagranicznego produktami mleczarskim. Scharakteryzowano też najważniejsze czynniki wpływające na konkurencyjność polskich artykułów mleczarskich. Stwierdzono, że ceny mleka w Polsce są niższe niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej, ale różnica ta maleje. Negatywnie na konkurencyjność polskiego mleczarstwa wpływa niższa efektywność przetwórstwa, wyrażająca się małą wydajnością pracy w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The intensity of integration processes makes the problem of competitiveness particularly important and up-to-date. The following study evaluates the competitiveness of the dairy industry in Poland considering transformation processes connected with the integration into the European Union. The main point of reference is the European Union and its uniform dairy market. An important area of the dairy sector's integration is implementing the system of the dairy market management as part of the Common Agricultural Policy. The most important instruments used on the dairy market in Poland and the European Union have been discussed. Characterizing the dairy industry in Poland in comparison with the European Union, has allowed to evaluate its competitiveness on the EU market. In order to gain a deep insight into the issue, dairy products turnovers in foreign trade have been analysed. In addition, the most important factors influencing the competitiveness of Polish dairy products have been characterized. It has been shown that milk prices in Poland are lower than in many other countries in the European Union, but this difference is getting smaller. Lower effectiveness of food processing has a negative influence on the competitiveness of the dairy industry in Poland, which is expressed in lower productivity compared with the European Union countries. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Goronowicz M., Polskie mleczarstwo w aspekcie konkurencyjności na jednolitym rynku Unii Europejskiej, Wyd. UWM, Olsztyn 2003.
 2. Kawecka - Wyrzykowska E., Zagraniczna polityka ekonomiczna a konkurencyjność polskiej gospodarki u progu XXI wieku, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji. T. II, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 3. Petel E., Milk sektor i health check, referat wygłoszony na V Forum Mleczarskim w Augustowie w 2008 r.
 4. Sałacki K., Analiza skupu mleka i szacunki wykorzystania kwoty mlecznej w sezonie 2007/08, Przegląd Mleczarski nr 6, 2008.
 5. Sałacki K., Sytuacja sektora mleczarskiego w Polsce w I połowie 2009 r., Przegląd Mleczarski nr 10, 2009.
 6. Sałacki K., Polski handel zagraniczny produktami mleczarskimi za III kwartał 2008 r., Przegląd Mleczarski nr 3, 2009.
 7. Sałacki K., Nowak J., Zmiany strategiczne w sektorze mleczarskim, Przegląd Mleczarski nr 4, 2008.
 8. Sosnowska B., Ekonomiczne przesłanki wzrostu konkurencyjności rolnictwa polskiego, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji. T. II, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 9. Stankiewicz M. J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Materiały z Konferencji Naukowej, Wyd. SGH, Warszawa 2000.
 10. Szajnar P., Aktualna sytuacja na rynku mleka w Polsce, Przegląd Mleczarski nr 9, 2009.
 11. Kupczyk A., Kosińska E., Kryzys w branży mleczarskiej, Przegląd Mleczarski nr 7, 2009.
 12. Lista 2000. Polskie przedsiębiorstwa " Rzeczpospolita" 31.10-3.11. 2008 r.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu