BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska Joanna (Politechnika Białostocka), Miłaszewski Rafał (Politechnika Białostocka)
Title
Metody programowania zrównoważonego rozwoju gminy
Methods of Programming Sustainable Development in a Community
Source
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 2 (28), s. 50-61, tab.
Economics and Environment
Keyword
Rozwój zrównoważony, Gmina, Normy ISO 14001, Polityka ekologiczna
Sustainable development, District, ISO 14001, Ecological politics
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Wraz ze wzrostem świadomości narastających zagrożeń w sferze społecznej, gospodarczej i ekologicznej w literaturze światowej pojawiło się pojęcie sustainable development, czyli zrównoważony rozwój. Definiuje się go jako rozwój cywilizacyjny (społeczno-gospodarczy), w którym formy i dynamika aktywności ekonomicznej, instytucje, style życia (głównie wielkość konsumpcji) i wielkość populacji są takie, że obecnym i przyszłym pokoleniom zapewniony będzie odpowiedni poziom jakości życia, a wszystkie aspekty tego rozwoju zabezpieczone przez dostępność zasobów naturalnych, ekosystemów i systemów podtrzymujących życie3. Takie podejście wymaga integracji celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych na wszystkich szczeblach planowania rozwoju: globalnym, krajowym i lokalnym. Opracowanie programu zrównoważonego rozwoju gminy jest uwarunkowane wymaganiami formalnymi. Globalny Program Działań na XXI wiek - Agenda 21, przyjęty na Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 roku, zalecał, aby wszystkie gminy w krajach, które ten dokument podpisały, opracowały własne programy zrównoważonego rozwoju. Na Konferencji ONZ w Nowym Jorku w 1997 roku, podsumowującej pięcioletni okres wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju na wszystkich szczeblach zarządzania, ponownie podkreślono znaczenie tych programów dla zrównoważonego rozwoju gmin. Przyjęto wówczas 2002 rok jako termin, do którego wszystkie kraje powinny opracować narodowe strategie zrównoważonego rozwoju. (fragment tekstu)

The paper deals with the community sustainable development policy, one of the instruments of sustainable development programming on the local level. It contains classification and assessment of methods of sustainable development in the community currently used in Poland. It proposes a method which, while implementing new elements, allows for the design and implementation of the environmental management system EMAS (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu