BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybytniowski Jarosław
Title
Giełda Papierów Wartościowych i jej przeobrażenia w gospodarce wolnorynkowej : wybrane aspekty
Stock Exchange and Its Transformations in the Economy Free Market : Selected Aspects
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2009, nr 9, s. 80-89, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Obrót instrumentami finansowymi, Rynek kapitałowy, Regulacje prawne, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Trading in financial instruments, Capital market, Legal regulations, Warsaw Stock Exchange Index
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Transformacja systemowa w Polsce zapoczątkowana "planem Balcerowicza" w 1990 r. i sprowadzająca się do przeobrażenia gospodarki centralnie kierowanej w gospodarkę rynkową pociągała za sobą szereg fundamentalnych zmian gospodarczych, politycznych i społecznych. Rynek kapitałowy jest bowiem głównym mechanizmem alokacji zasobów finansowych. Istnienie i sprawne działanie instytucji rynku kapitałowego jest warunkiem efektywnej alokacji tych zasobów. Jest to możliwe dzięki funkcjonowaniu jednej z najważniejszych instytucji finansowych, czyli Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), która organizuje giełdowy obrót instrumentami finansowymi. (abstrakt oryginalny)

Systemic transformation started in Poland, "Balcerowicz Plan"in 1990 and bringing to the transformation of a centrally directed in a market economy entailed a number of fundamental changes in economic, political and social issues. Capital market is the main mechanism of allocation of financial resources. The existence and smooth functioning of capital market institutions are subject to an efficient allocation of resources. This is made possible through the operation of one of the most important financial institutions, namely the Warsaw Stock Exchange (WSE), which organizes exchange trading in financial instruments. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerniawski R., (1992), Giełdy, PARK, Bielsko-Biała.
  2. Dyrektywa MIFID (Directive of Markets in Financial Instruments).
  3. Socha J., (2003), Rynek Papierów Wartościowych w Polsce, OLYMPUS , Warszawa.
  4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539).
  5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).
  6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U . Nr 183, poz. 1537).
  7. Wiliński F., (1991), Bank i jego organizacja (reprint), C.H. Beck Sp. z o.o, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu