BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Saletnik Bogdan (Uniwersytet Rzeszowski), Puchalski Czesław (Uniwersytet Rzeszowski), Zaguła Grzegorz (Uniwersytet Rzeszowski), Bajcar Marcin (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Porównanie użyteczności energetycznej wybranych brykietów z biomasy
Comparison of energy usefulness of the selected biomass briquettes
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 341-347, tab., bibliogr. 17 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Energetyka, Właściwości fizykochemiczne, Wyniki badań
Energetics, Physicochemical property, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące kaloryczności, zawartości wody, popiołu oraz węgla, azotu i wodoru w czterech rodzajach brykietu. Materiał badawczy stanowiły brykiety ze słomy zbożowej z dodatkami, takimi jak: trociny olchy, siano łąkowe oraz ziarno owsa. Uzyskane wyniki posłużyły do celów porównawczych podstawowych parametrów fizyko-chemicznych brykietów. Określono, że brykiety uzyskane z połączenia słomy i trocin olchy wykazują najwyższą wartość opałową. Dodatkowo odnotowano zwiększoną zawartość pozostałego po spaleniu popiołu w próbkach, które miały wyższą zawartością węgla, co może wskazywać na straty związane z niecałkowitym spalaniem.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of the caloric value, content of water, ash and carbon, nitrogen and hydrogen in the four types of briquettes. Material consisted of wheat straw briquettes with additives such as alder sawdust, meadow hay and oats. The results were used for comparison purposes of the basic physicochemical parameters of briquettes. It was determined that the briquettes obtained from a combination of straw and alders sawdust have the highest caloric value. In addition, the increased level of ash remaining after burning in the samples, which had higher carbon content, was reported which may indicate losses related to incomplete burning.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adapa, P.; Tabil, L.; Schoenau, G. (2009). Compaction characteristics of barley, canola, oat and wheat straw. Biosystems Engineering, 104, 335-344.
 2. Borkowska, H.; Lipiński, W. (2007). Zawartość wybranych pierwiastków w biomasie kilku gatunków roślin energetycznych. Acta Agrophysica, 10(2), 287-292.
 3. Cocker-Maciejewska, A. (2007). Obróbka wstępna biomasy na potrzeby systemów energetycznych. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, 30, 133-141.
 4. Fiszer, A. (2008). Badania porównawcze współczynnika trwałości brykietów ze słomy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53(3), 69-71.
 5. Gostomczyk, W.( 2011). Rola i znaczenie biomasy energetycznej w rozwoju zrównoważonym Wykorzystanie biomasy w energetyce, pod red. M. Jasiulewicza. PTE i PK Koszalin.
 6. Hebda, T.; Złobecki, A. (2011). Wpływ wilgotności słomy na trwałość kinetyczną brykietów. Inżyniera Rolnicza, 6(131), 45-52.
 7. Hebda, T.; Złobecki, A. (2012). Wpływ stopnia rozdrobnienia słomy na trwałość kinetyczną brykietów. Inżyniera Rolnicza, 2(137), 57-64.
 8. Mółka, J.; Łapczyńska-Kordon, B. (2011). Właściwości energetyczne wybranych gatunków biomasy. Inżynieria Rolnicza, 6 (131), 141-147.
 9. Niedziółka, I.; Zuchniarz, A. (2006). Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motorol, 8A, 232-237.
 10. Skonecki, S.; Potręć, M.; Laskowski, J. (2011). Właściwości fizyczne i chemiczne odpadów rolniczych. Acta Agrophysica, 18(2), 443-455.
 11. Wilk, B. (2006). Określenie zależności wartości opałowej od wybranych właściwości fizykochemicznych biomasy. Mat. Seminar. "Techniki analityczne i procedury badawcze w zastosowaniu do nowych uwarunkowań prawnych w energetyce". IChPW. Zabrze.
 12. PN-EN 14780:2011(U). Biopaliwa stałe - przygotowanie próbek.
 13. PN-EN 14778:2011(U). Biopaliwa stałe - pobieranie próbek.
 14. PN-EN 14775:2010(U). Biopaliwa stałe - oznaczanie zawartości popiołu.
 15. PN-EN 14774-3:2010(U). Biopaliwa stałe - oznaczanie zawartości wilgoci - metoda suszarkowa - Część 3: wilgoć w ogólnej próbce analitycznej.
 16. PN-EN 14918:2010(U). Biopaliwa stałe - oznaczanie wartości opałowej.
 17. PN-EN 15104:2011(U). Biopaliwa stałe - oznaczanie zawartości węgla całkowitego, wodoru i azotu - etody instrumentalne.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu