BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzeźnik Wojciech (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach)
Title
Ograniczanie emisji zanieczyszczeń gazowych z tuczarni poprzez zastosowanie instalacji do odzysku ciepła
Limiting emission of gas pollution from the fattening house through application of heat recovery installation
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 331-339, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Emisja gazów, Ciepłownictwo, Zanieczyszczenie powietrza
Gas emissions, Heating, Air pollution
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było określenie wpływu schładzania obornika w kojcu z głęboką ściółką, poprzez zastosowanie instalacji do odzysku ciepła, na emisję zanieczyszczeń gazowych (NH3, N2O oraz CH4) z tuczarni. Badania porównawcze przeprowadzono w budynku dla trzody chlewnej utrzymywanej na głębokiej ściółce, wyposażonym w instalację do odzysku ciepła, w okresie jednego roku. Górnym źródłem były instalacje c.o. (centralne ogrzewanie) i c.w.u. (ciepła woda użytkowa) budynku mieszkalnego. W pracy wykazano, że między ilością pobranego ciepła a procentową emisją zanieczyszczeń gazowych (NH3, N2O, CH4) istnieje korelacja (p<0,05). Zależności te opisano logarytmicznymi krzywymi regresji: y = 10,8ln(x) - 26,2 (R2=0,83) dla amoniaku, y = 11,5ln(x) - 28,8 (R2=0,9) dla podtlenku azotu oraz y = 6,9ln(x) - 13,4 (R2=0,7) dla metanu. Schładzanie obornika w kojcu z głęboką ściółką poprzez zastosowanie instalacji do odzysku ciepła zmniejsza emisję gazów szkodliwych średnio o 15,7% dla NH3, o 16,2% dla N2O oraz o 12,1% dla CH4.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was estimation of the impact of cooling manure in a pigpen with deep bedding through the use of the heat recovery installation on emission of gas pollution (NH3, N2O andCH4) from the fattening house. The research was carried out in the building for pigs maintained in deep bedding equipped with the heat recovery installation within one year. Central heating and utility hot water installations of a residential building constituted the upper source. The paper presents that between the amount of the collected heat and percentage emission of gas pollutions (NH3, N2O, CH4) there is a correlation (p<0.05). These relations were expressed with logarythmic regression curves: y = 10.8ln(x) - 2.2 (R2=0.83) for ammonia, y = 11.5ln(x) - 28.8 (R2=0.9) for nitrous oxide and y = 6.9ln(x) - 13.4 (R2=0.7) for methane. Cooling manure in a pigpen with deep bedding through the use of the heat recovery installation reduced emission of harmful gases at the average by 15.7% for NH3, and 16.2% for N2O and by 12.1% for CH4.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersson, M. (1988). Reducing ammonia emission by cooling manure in manure culverts. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 51, 73-79.
 2. Chae, K.J.; Am Jang Yim, S.K.; In Kim, S. (2008). The effects of digestion temperature and temperature shock on the biogas yields from the mesophilic anaerobic digestion of swine manure. Bioresource Technology, 99, 1-6.
 3. Clemens, J.; Trimborn, M.; Weiland, P.; Amon, B. (2006). Mitigation of greenhouse gas emissions by anaerobic digestion of cattle slurry. Agriculture, Ecosystems and Environment, 112, 171-177.
 4. Hellmann, B.; Zelles, L.; Palojärvi, A.; Bai, Q. (1997). Emission of climate-relevant trace gases and succession of microbial communities during open-windrow composting. Applied and Environmental Microbiology, 63, 1011-1018.
 5. Jugowar, J.L. (2001). Metody analizy emisji i rozprzestrzeniania się gazów szkodliwych z budynków inwentarskich na przykładzie amoniaku (Rozprawa habilitacyjna). Inżynieria Rolnicza, 3(23), ISSN 1429-7264.
 6. Krupa, S.V. (2003). Effects of atmospheric ammonia (NH3) on terrestrial vegetation: a review. Environmental Pollution, 12, 179-221.
 7. Møller, H.B.; Sommer, S.G.; Ahring, B.K. (2004). Methane productivity of manure, straw and solid fractions of manure. Biomass and Bioenergy, 26, 485-495.
 8. Mroczek, J. R. (2001). Problemy ekologiczne spowodowane intensyfikacją produkcji zwierzęcej, Przegląd Hodowlany, 11, 5-6.
 9. Oenema, O.; Wrage, N.; Velthof, G.L.; Groeningen, J.W.; Dolfing, J.; Kuikman, P.J. (2005). Trends in global nitrous oxide emissions from animal production systems. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 72, 51-65.
 10. Oktaba, W. (1972). Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. Warszawa, PWN.
 11. Pereira, J.; Misselbrook, T.H.; Chadwick, D.R.; Coutinho, J.; Trindade, H. (2010). Effects of temperature and dairy cattle excreta characteristics on ammonia emissions from a simulated concrete floor. Final report of project: Environmental, nutrient losses, impact of storage and spreading operations (SFRH/BD/32267/2006).
 12. Pratt, E.V.; Rose, S.P.; Keeling, A.A. (2001). Effect of ambient temperature on losses of volatile nitrogen compounds from stored laying hen manure. Bioresource Technology, 84, 203-205.
 13. Romaniuk, W. (2010). Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 121-128.
 14. Romer, E. (1949). Regiony klimatyczne Polski. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria B, 16, Wrocław.
 15. Sommer, S.G.; Petersen, S.O.; Sørensen, P.; Poulsen, H.D.; Møller H.B. (2007). Methane and carbon dioxide emissions and nitrogen turnover during liquid manure storage. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 78, 27-36.
 16. Stelt, B.; Temminghoff, E.J.M.; Vliet van, P.C.J.; Riemsdijk van, W.H. (2006). Volatilization of ammonia from manure as affected by manure additives, temperature and mixing. Bioresource Technology, 98 , 3449-3455.
 17. EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook. (2007). EEA Technical Report No 16/2007. Copenhagen, European Environment Agency.
 18. KOBIZE (2012). Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2012. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2010. Warszawa. Pozyskano z: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_02/fbf33a0d94cb74b2059798436f83a0c3.pdf
 19. PN-EN 12599:2002. Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu