BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rynkiewicz Marek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Dobek Tomasz K. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne peletów w zależności od składu i temperatury ich przechowywania
Selected physical and mechanical properties of pellets depending on the composition and temperature of their storing
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 321-330, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Przechowalnictwo, Biomasa, Badania właściwości fizycznych
Preservation, Biomass, Physical properties research
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy dokonano oceny ilości peletów z pęknięciami, długości, średnicy, twardości i wytrzymałości mechanicznej peletów, w zależności od składu i temperatury ich przechowywania. Próbki peletów użyte w badaniach były wytworzone w peleciarce o średnicy otworów matrycy 8 mm. Surowcem użytym do produkcji peletów były trociny sosnowe oraz trociny sosnowe z dodatkiem 30 lub 50% trocin bukowych. Badania przeprowadzono na peletach przechowywanych przez 3 godziny w temperaturze 20, 40 i 60ºC. Wytrzymałość mechaniczna peletów wytworzonych z trocin sosnowych i przechowywanych w temperaturze 20ºC wyniosła 98,2%, natomiast dla peletów wytworzonych z trocin sosnowych z dodatkiem 50% trocin bukowych wyniosła 96,8%. Badania wykazały, że skład miał statystycznie istotny wpływ na wyniki wytrzymałości mechanicznej badanych peletów w przyjętych temperaturach. Temperatura przechowywania peletów nie miała statystycznie istotnego wpływu na wyniki ich twardości.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the assessment of the number of pellets with fissures, length, diameter, hardness and mechanical endurance of pellets depending on the composition and temperature of their storing. Pellet samples used in the research were produced in a pelleting machine with the 8 mm matrix openings diameter. Pine sawdust and pine sawdust with 30 or 50% addition of beech sawdust were used as raw material for production of pellets. The research was carried out on the pellets stored for 3 hours in 20, 40 and 60ºC temperature. Mechanical endurance of pellets produced of pine sawdust and stored in 20ºC was 98.2% whereas for pellets produced of pine sawdust with 50% addition of beech sawdust was 96.8%. The research proved that the composition significantly influenced the results of mechanical endurance of the investigated pellets in the accepted temperatures. Temperature of storing pellets did not significantly influenced the results of their hardness.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grzybek, A. (2004). Gospodarka biomasą na wsi - stan aktualny i perspektywy. Inżynieria Rolnicza, 1(56), 115-125.
  2. Hejft, R. (2002). Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wyd. ITE w Radomiu, ISBN 83-7204-251-9.
  3. Niedziółka, I.; Szpryngiel, M. (2012). Ocena cech jakościowych peletów wytworzonych z biomasy roślinnej. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 267-276.
  4. Obernberger, I.; Thek, G. (2004). Physical characterisation and chemical composition of densified biomass fuels with regard to their combustion behavior. Biomass and Bioenergy, 27, 653-669.
  5. Rhen, C.; Ohman, M.; Gref, R.; Wasterlund, I. (2007). Effect of raw material composition in woody biomass pellets on combustion characteristics. Biomass Bioenergy, 31, 66-72.
  6. Samuelsson, R.; Thyrel, M.; Sjöström, M.; Lestander, T. A. (2009). Effect of biomaterial characteristics on pelletizing properties and biofuel pellet quality. Fuel Processing Technology, 90, 1129-1134.
  7. Stanisz, A. (1998). Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica PL, Kraków, Statsoft Polska, ISBN 83-904735-4-2.
  8. EN 14961-2:2011. Solid biofuels - Fuel specification s and classes - Part 2: Wood pellets for nonindustrial use.
  9. EN 15210-1:2009. Solid biofuels - Determination of mechanical of pellets and briquettes - Part 1: Pellets.
  10. EN 16127:2012. Solid biofuels - Determination of length and diameter of pellets.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu