BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osadnik Marian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Człowiek wobec wyzwań globalizacji
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, 1999, s. 7-19, bibliogr. 44 poz.
Keyword
Globalizacja, Gospodarka światowa, Internacjonalizacja gospodarki
Globalization, World economy, Internationalisation of economy
Abstract
Pojęcie globalizacji pojawiło się w światowej literaturze ekonomicznej w połowie lat 80. i od tego czasu zrobiło zawrotną karierę, stopniowo awansując do jednego z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych do rozwikłania problemów ekonomicznych naszych czasów. Jednocześnie wraz z rozwojem systematycznych badań nad tym problemem narastały wokół niego coraz to nowe niejasności, wzbudzające kontrowersje i zastrzeżenia, gdyż coraz bardziej zdawano sobie sprawę z tego, iż proces globalizacji stanowi kluczowe wyzwanie dla współczesnego człowieka. (...) W najogólniejszym sensie "globalizacja" może być rozumiana jako proces, który jest tworzony przez zjawiska lub działania o wymiarze ogólnoświatowym. W znaczeniu ekonomicznym globalizacja i globalizowanie najczęściej są odnoszone do działalności gospodarczej, gospodarki, rynków branżowych, gałęzi gospodarki, przedsiębiorstw, konkurencji itp. Zatem można stwierdzić, iż istota globalizacji sprowadza się do przechodzenia działań gospodarczych w ich różnych wymiarach z poziomu narodowego do globalnego (ogólnoświatowego). Natomiast szczegółowe znaczenia procesu globalizacji zależą od zastosowanego do jego analizy podejścia i poziomu analizy, jej celów i zakresów. Z punktu widzenia podejść do analizy procesu globalizacji, można wyróżnić podejście mikro, makro i globalistyczne. W mikropodejściu dominuje ujęcie procesu globalizacji od strony zarządzania przedsiębiorstwem działającym na rynkach międzynarodowych i dążącym do opanowania możliwie najkorzystniejszego udziału w rynku światowym, natomiast w makropodejściu ujęcie globalizacji od strony wzajemnych oddziaływań i współzależności gospodarek narodowych uznawanych za podstawowe podmioty i kluczowe elementy systemu gospodarki światowej z uwzględnieniem międzynarodowych, geostrategicznych i ogólnoświatowych aspektów powyższych relacji występujących między nimi. Podejście globalistyczne łączy się ściśle z pojmowaniem przemian dokonujących się obecnie w świecie w kategoriach wielkiej odmiany cywilizacyjnej i tworzenia się egzystencjalnej racjonalności człowieka w skali globalnej. Dlatego rozpatruje się tu te zjawiska w kontekście świata jako uniwersalnej systemowej całości zagrożonej egzystencjalnie przez nierozwiązane problemy powstające w trakcie jej spontanicznej, wciąż przyspieszającej ewolucji. Wydaje się, iż zastosowanie podejścia globalistycznego jest najbardziej adekwatne do wagi i złożoności analiz procesów globalizacji. Może ono okazać się także bardzo użyteczne dla rozważań prowadzonych w niniejszym opracowaniu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Albert M.: Kapitalizm kontra kapitalizm. Kraków 1994.
 2. Albinowski S.: Bogactwo i nędza narodów. Studia o gospodarce światowej u progu XXI wieku. Warszawa 1996.
 3. Bednarski A.: Pułapy i pułapki globalizacji. Toruń 1998.
 4. Bortner M.: W drodze do upadku ekonomii światowej. Jak dobija się gospodarkę polską od 1989 roku. Nicea 1995.
 5. Centesimus Annus. Encyklika. Pod red. Jana Pawła II. Katowice 1991.
 6. Chołaj H.: Kolumb, Europa i Świat. Warszawa 1995.
 7. Crozier M.: Kryzys inteligencji. Szkic o niezdolności elit do zmian. Warszawa 1996.
 8. Dicken P.: Global Shift. Indistrial Change in a Turbulent World. London 1988.
 9. Global Problems of Our Age. Ed. by: N.N. Inozemtsev. Moscow 1984.
 10. Grupa Lizbońska: Granice konkurencji. Warszawa 1996.
 11. Handy Ch.: Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości. Warszawa 1996.
 12. Osadnik M.: Instytucjonalizacja działania w procesach globalizacji - wprowadzenie do problematyki badawczej. W: Instytucjonalizacja działania w gospodarce światowej w układzie narodowym, regionalnym i globalnym. Praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej. Katowice 1998.
 13. Jan Paweł II: Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1994.
 14. Kennedy P.: U progu XXI wieku (przymiarka do przyszłości). London 1994.
 15. King A., Schneider B.: Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać? Warszawa 1992.
 16. Lubbe A.: Dominacja i współzależność. Ekonomiczne podstawy Pax Britannica i Pax Americana. Warszawa 1994.
 17. Ludwikowski R.R.: Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. Handel międzynarodowy. T. I. Warszawa 1996.
 18. Minc B.: Ekonomia na rozdrożu. O symptomach kryzysu gospodarki i teorii ekonomii. Warszawa 1998.
 19. Naisbitt J.: Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Poznań 1997.
 20. Nasze światowe podwórko. Raport Komisji d/s Światowego Kierowania. Warszawa 1996.
 21. Pajestka J.: Co o tym myślą inni? Globaliści o transformacji systemowej. Katowice 1993.
 22. Pajestka J.: Rzecz o świecie i polskich sprawach. Warszawa 1993.
 23. Pilzer P.Z.: Nasz dobrobyt bez granic. Warszawa 1995.
 24. Groff L.: Komunikacja międzykulturowa, pomoc w międzynarodowym zrozumieniu i współpracy we współzależnym świecie. W: Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy. Praca zbiorowa pod red. L.W. Zachera. Warszawa 1997.
 25. Seiwert L.J.: Jak organizować czas. Warszawa 1996.
 26. Szkoła przeżycia cywilizacyjnego. Praca zbiorowa pod red. J.M. Dołęgi, J. Kuczyńskiego i A. Woźnickiego. Warszawa 1997.
 27. Świat przyszłości a Polska. Przemiany systemowe w Polsce a tendencje rozwojowe współczesnej cywilizacji. Warszawa 1995.
 28. Therborn G.: Drogi do nowoczesnej Europy. Warszawa-Kraków 1998.
 29. Yip G.S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. Warszawa 1996.
 30. Zacher L.W.: Globalne problemy współczesności. Lublin 1992.
 31. Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa 1998.
 32. Barber B.R.: Djihad versus McWorld. Globalisation, Tribalism and Democracy. "The Atlantic" 1992, marzec.
 33. Pajestka J.: Megatrendy cywilizacyjne a proces transformacji systemowej. "Ekonomista" 1994, nr 2.
 34. Huntington S.P.: The Clash of Civilisations? "Foreign Affairs" 1993, t. 72, nr 3.
 35. Zastrzeżenia do globalizacji. "Nowe Życie Gospodarcze" 1998, nr 4.
 36. Suchodolski B.: Dwie cywilizacje uniwersalne. "Oświata i Wychowanie" 1998, nr 30.
 37. Pajestka J.: Zwrot ku cywilizacji humanistycznej. "Oświata i Wychowanie" 1998, nr 30.
 38. Dahrendorf R.: Nieświęte przymierze. "Polityka" 1998, nr 9.
 39. Isley Ph.: Problemy świata - priorytety do rozwiązania. "Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne" 1996, nr 3-4.
 40. Nazarewski J.: Aspekty polityczno-socjologiczno-moralne współczesnego (uniwersalistycznego) światopoglądu przyrodniczego. "Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne" 1996, nr 3-4.
 41. Parada gigantów. "Wprost" 1999, nr 2.
 42. Dahrendorf R.: Światowa lokomotywa. "Wprost" 1999, nr 5.
 43. Władcy tysiąclecia. "Wprost" 1999, nr 6.
 44. Parlament świata. "Wprost" 1999, nr 10.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu